Utvecklingsprojekt

Nästa ansökningsdatum


Kontakt

Anna Karlsson
0701-49 25 75
anna.f.karlsson@vgregion.se

Att stötta utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera ett vitalt och nytänkande kulturliv i hela regionen. De projekt som får stöd skall liksom övrig regional verksamhet bidra till vidgat deltagande och gynna nyskapande enligt visionen Det goda livet och kulturstrategin ”En mötesplats i världen. Projekten skall också innehålla något eller några av de horisontella perspektiven: jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och internationalisering.

Utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer såsom föreningar, företag och stiftelser. Företag är juridiska personer och kan beviljas stöd, men på grund av de konkurrensregler som kulturnämnden lyder under sker detta bara undantagsvis och endast under förutsättning att projektet har ett allmänintresse och inte leder till ekonomisk vinst eller används för att finansiera företagets ordinarie verksamhet.

Har erhållit medel

RAR