Göteborg

1 jun 2017 till 1 jun 2019

PROJEKTBESKRIVNINGSTRONG  BAKGRUND Riksteatern Västs utredning Teater på Turné, 2013 på uppdrag av Västra Götalandsregionen, påvisade tydligt ett behov av ett utökat stöd till den regionala turnéverksamheten, bland annat gällande kommunikation och producenternas turnébarhet.Våren 2016 beviljades i sin tur Teatercentrum Västra, i samarbete med Riksteatern Väst, Danscentrum Väst och Musikcentrum Väst, stöd för utvecklingsprojektet BRON, med syfte att skapa möten mellan scenkonstproducent och arrangör, med syftet att generera en vidare förståelse för den andres situation och förutsättningar. Målsättningen var att initiera ett hållbart relationsbyggande mellan fria utövare och arrangörsföreningar, för att på lång sikt uppnå en självklar spridning av fri scenkonst i hela Västra Götalandsregionen.För att ta tillvara den kompetens som genererats i projektet BRON deltog samtliga samarbetsparter under hösten 2016 i en förstudie inför projektet VASS.VASS har tidigare genomförts vid Resurscentrum i Skåne med mycket goda resultat.

Utvärderingen av projektet visar bland annat att: scenkonstproducenterna har höjt sin kompetens kring turnébarhet, utan att begränsa sitt konstnärliga innehåll. VASS fungerar som en språngbräda för producenterna att hitta fler spelningar i regionen. Riksteaterföreningarna har arrangerat “vass” och fri scenkonst i större utsträckning, även utanför projektet. arrangörerna har initierat samarbeten med producenter från tidigare VASS-omgångar. Förstudien till VASS bestod i att ta del av dokumentation och utvärdering av Resurscentrums (Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd) arbete för att kunna applicera den genererade kunskapen från projektet på de lokala förutsättningarna i Västra Götalandsregionen.

Vad är VASS scenkonst?Projektets namn syftar på spridningen av “vass” scenkonst i betydelsen något som är konstnärligt smalare, annorlunda, utmanande och/eller nyskapande, d.v.s. ett urval som har svårare att turnéra och få publik till sig. Det är även scenkonst som idag inte dominerar Riksteaterföreningarnas repertoar.

På grund av arrangörernas nuvarande förutsättningar och publikmålgrupp kan bedömningen av “vasshet” komma att se olika ut inom de olika scenkonstuttrycken. En samlad bedömning kommer att göras av representanter från de tre centrumbildningarna och Riksteatern Väst, där respektive företrädare i centrumbildningarna har slutligt mandat gällande sin egen konstform. Se också “Steg 1 - urval av producenter och arrangörer” nedan.SYFTESyftet med projektet är att: skapa goda relationer mellan arrangörer och producenter. genom detta relationsbyggande skapa förutsättningar för högkvalitativ och aktuell fri scenkonst att spridas i regionen.

genom detta relationsbyggande skapa förståelse för den andra partens praktiska och konstnärliga förutsättningar. både arrangör och producent skall känna ett gemensamt ansvar för bland annat publikarbete, marknadsföring, teknik/lokal, kommunikation för att arrangemanget ska bli lyckat och väl genomfört. den “vassa” fria scenkonsten som produceras i väst, ska bli tillgänglig för en större och bredare publik. projektet ska ligga till grund för ett långsiktigt arbete med VASS i Västra Götalandsregionen  förankra de relationer, mellan arrangör och producent, som har skapats under projektet BRON MÅLInom ramen för projektet har vi som mål att: öka scenkonstutövarnas turnébarhet i regionen  öka antalet turnérande regionala scenkonstproduktioner av hög kvalité och aktualitet i hela regionen  utveckla Riksteaterföreningarnas arrangörskap anpassat för VASS scenkonst  förbättra kommunikationen och samverkan mellan arrangör och producent  utveckla arrangören och producentens publikarbete anpassat för VASS scenkonst  skapa förutsättningar för fortsatt arbete med VASS efter projektets slut GENOMFÖRANDE Teatercentrum Västra och Riksteatern Väst har operativt projektledaransvar. Danscentrum Väst och Musikcentrum Väst ingår i en referensgrupp.

Då det gäller avgörande beslut för projektet ska samtliga parter rådfrågas.Projektet planeras genomföras under en treårsperiod med två omgångar. Detta på grund av att projektet kräver tid för uppbyggnad och tid för att pröva metoder och strukturer. Vår vilja är att projektet ska leda till kontinuerlig verksamhet efter projektets slut.Då vi önskar dra igång med detta projekt redan till hösten 2017 krävs arbetsinsatser redan nu under våren, innan besked om beviljat stöd.

Ett urval av producenter ska göras och arrangörer behöver utses. Denna process sker under mars och april månad. För beskrivning av hur denna urvalsprocess går till se urval producenter och urval arrangörer nedan.Genomförandet av varje VASS-omgång beräknas ta ett och ett halvt år. Steg ett; urval av producenter och arrangörer.

Steg två; presentation av produktioner, arrangörernas val av produktioner för kommande säsong samt genomförandet av träffar/seminarier för de medverkande. Steg tre; turnéer och genomförandet av seminarier. Under perioden “steg tre” påbörjas en ny omgång med “steg ett” och så vidare.Omgång 1Steg 1 - urval av producenter och arrangörerUrval arrangörerUnder mars månad undersöker Riksteatern Väst intresse hos Riksteaterföreningarna samt ger själva förslag på vilka föreningar som skulle kunna vara aktuella den första omgången av VASS. Sex föreningar ska vara med och det kan vara föreningar med särskilt engagemang, föreningar som tidigare varit med i projektet Bron, föreningar av olika storlek och förutsättningar samt föreningar med olika geografisk spridning.

Eftersom projektet kommer innebära fler ideella timmar för arrangörerna är det viktigt att de som är med förstår innebörden av sin medverkan och verkligen vill vara med. Projektet faller inte på att färre än sex föreningar deltar. Istället justerar vi omfånget och satsar på att få med fler föreningar till kommande omgång.Urval producenterUnder mars kommer en intresseanmälan skickas ut till fria utövare anslutna till Teatercentrum Västra, Danscentrum väst och Musikcentrum väst. I ansökan beskriver utövaren verket (skriftligt, video, bilder mm), med vilket de önskar delta i projektet, samt styckets syfte, målgrupp, turnéförutsättningar och en definition av varför det är “vasst”.

Urvalet kommer att baseras delvis på Riksteaterns riktlinjer för konstnärligt urval, delvis på turnétekniska förutsättningar och utövarens motiv till att delta i VASS-projektet. Centrumbildningarna har gemensamt satt upp riktlinjer för eventuellt skilda urvalskriterier för de olika konstformerna, bland annat baserat på målgruppens vana att ta del av exempelvis dans. För att möta upp arrangörsföreningarnas förväntningar och förutsättningar kan “vasst” därför komma att betyda olika saker för de olika konstformerna.Efter beviljat stöd i maj ges besked till de producenter som blivit uttagna för projektet och planering inför urvals-presentation på höstupptakten i augusti påbörjas.Steg 2 - presentation och val av produktionerI augusti arrangeras en höstupptakt för att officiellt kicka igång arbetet.

Medverkande arrangörer och producenter möts och de valda produktionerna presenteras. Under höstupptakten kommer det även att arrangeras två seminarier/fortbildningar. Totalt tre seminarier planeras att genomföras i varje VASS-omgång. Ett för producenter och arrangörer separat och ett större seminarium gemensamt för alla. Under projektet Bron såg vi ett behov av fortbildning inom vissa områden för både producenter och arrangörer och anser det som en viktig del att inkludera i VASS-projektet.

Riksteatern Väst har sedan 2016 en tjänst för turnéläggning av fria grupper och kommer ansvara för och sköta det arbetet under projektets gång. Turnéläggning/samordning av producenternas produktioner kommer att ske under hösten 2017 för spelningar i regionen under våren 2018.Arrangörerna väljer mellan de fem utvalda produktionerna (teater, musik, dans) och har möjlighet att få upp till 10 000 kr i subvention per produktion för max två föreställningar. Se budget för mer detaljer om subvention. Subventionen är en viktig del i arbetet med att sprida produktionerna och för att möjliggöra för fler arrangörer att ta emot denna scenkonst.

Riksteaterföreningarna har alltid möjlighet att boka fler än två produktioner, men då till fullt pris. Antalet produktioner kan komma att revideras under projektet gång.Steg 3 - turné och fortbildningUnder våren 2018 spelas produktionerna hos de sex medverkande Riksteaterföreningarna. Samtidigt är det även fokus på kommunikationen och samverkan mellan arrangörerna och producenterna. Mötet är viktigt och projektet ska leda till bättre relationer, smidigare och bättre arrangemang samt större förståelse för varandra.

Vi planerar även arrangera en gemensam träff och fortbildning för de medverkande. Detta dels för att skapa en mötesarena, men också för att alla behöver ta del av kunskap kring turné och scenkonst tillsammans. Det är också värdefullt för de olika konstarterna att mötas och dela erfarenheter och tankar med varandra.Parallellt med vårens spelningar påbörjas arbetet med nästa omgång och nya producenter och arrangörer utses. Det planeras även ske ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de “nya” och “gamla” producenterna.

Det ger de också ytterligare en möjlighet och tillfälle att träffas gemensamt alla tre konstarterna.Under hela projektets gång sker dokumentation av både projektägare och medverkande parter. Dokumentationen kommer ske både skriftligt och genom bilddokumentation. Se Dokumentation och spridning här nedan. Efter varje genomförd omgång kommer det även att genomföras en utvärdering för att det sedan ska kunna sammanställas i en större rapport vid projektets slut.

Förhoppningsvis kommer det visa på ett positivt resultat och på att arbetet med VASS kommer att kunna fortsätta som ordinarie verksamhet.TIDSPLAN Nedan presenteras tidsplanen kortfattat och övergripande för två omgångar av VASS.Våren 2017OMGÅNG 1 INLEDSSteg 1 - urval av producenter och arrangörerJan-April:                                                Förarbete ansökan projekt VASS                                                               Utformning av urvalskriterier                                                               Urval av Riksteaterföreningar                                                               Urval av producenter och produktioner Maj:                                                        Besked om beviljat stöd                                                               Besked ges till producenter Hösten 2017Steg 2 - presentation och val av produktionerAugusti:                                                  Höstupptakt - produktioner presenteras och fortbildning ges Sep-Okt:                                                 Urval av produktioner görs av Riksteaterarrangörerna Nov-Dec:                                                 Besked om produktioner ges till Riksteaterarrangörerna                                                               Turnéläggning och turnékoordination Våren 2018Steg 3 - turné och fortbildningJan-Maj:                                                  Turné                                                              Fortbildning av arrangörer och producenter OMGÅNG 1 AVSLUTAS-----------------OMGÅNG 2 INLEDSSteg 1 - urval av producenter och arrangörerJan-April:                                                 Urval av Riksteaterföreningar                                                                Urval av producenter och produktioner Maj:                                                         Besked ges till producenter Hösten 2018Steg 2 - presentation och val av produktionerAugusti:                                                   Höstupptakt - produktioner presenteras och fortbildning ges Sep-Okt:                                                  Urval av produktioner görs av Riksteaterarrangörerna Nov-Dec:                                                  Besked om produktioner ges till Riksteaterarrangörerna Turnéläggning och turnékoordination Våren 2019Steg 3 - turné och fortbildningJanuari-Maj:                                             TurnéFortbildning av arrangörer och producenter OMGÅNG 2 AVSLUTASDOKUMENTATION OCH SPRIDNING                                                                       Förutom det begränsade antal producenter och arrangörer som kommer ha möjlighet att delta i VASS under projektperioden är det av stor vikt att fler kan ta del av kunskapen som genererats under projektet. Därför kommer projektet att dokumenteras i tre olika steg:1. Medverkandes utvärderingarGenom att ingå i projektet kommer producenter och arrangörsföreningar, vid varje spelperiods slut, förbinda sig till att genomföra en skriftlig utvärdering.

I denna ska deltagaren beskriva hur projektet upplevts, vilka effekter deltagandet haft för dem som arrangör/utövare, erfarenheter de fått utifrån att turnera VASS scenkonst i regionen och vilka områden som behöver utvecklas till nästa upplaga av VASS. Under BRON genomfördes liknande rapporter, men då var endast medföljande producenter bundna till att rapportera, vilket gjorde att det slutgiltiga materialet hade en brist på arrangörsperspektiv. I VASS kommer vi att lägga fokus på att få en jämlik fördelning och därför förändra rapporteringsunderlaget.Samtliga deltagare kommer därför att få fylla i en kortare utvärdering som samlas in av projektledarna. Fyra aktörer (2 producenter och 2 arrangörer) kommer också att väljas ut och arvoderas för att “djuputvärdera” i form av utförligare rapporter, som kan ligga till grund för en mer kvalitativ uppföljning av projektets effekter.

2. Projektägarens utvärderande rapportTeatercentrum Västra och Riksteatern Väst kommer utifrån medverkandes rapporter och egna slutsatser att sammanställa en skriftlig utvärderande rapport vid slutet av varje omgång. En mer omfattande utvärderande rapport kommer även att lämnas in och göras tillgänglig för allmänheten efter projektets slut.3. VASS - en digital handbokDå VASS genomfördes i Region Skåne dokumenterades arbetet av Resurscentrum i en tryckt handbok, samt en webbplats, där aktuellt turnéutbud visades.

I Västra Götalandsregionen ser vi ett behov av att inhämta och tillgängliggöra kompetens och information för att skapa goda turnéförutsättningar för den fria scenkonsten. VASS ska också innebära en långsiktighet och hållbarhet över tid. Därför kommer vi under projektets tre år att använda oss av en digital bas för att samla erfarenheter och information efter varje omgång, som både medverkande och icke-medverkande ska kunna ta del av. Riksteatern Väst har huvudansvar för den digitala sidan, som främst revideras efter varje genomförd omgång. Det är både kostnadseffektivt, lättillgängligt, miljövänligt och möjliggör att materialet förblir flexibelt och uppdateras.

Genom den digitala sidan kommer också projektet att spridas i regionen, och kanske även utanför. VASS är en kvalitetsstämpel och genom dokumentation, exponering genom webbsida och återkommande turnéer kan kvalitativ, nyskapande och modig teater, dans och musik växa, bli starkare och få en naturlig plattform att verka på..

Projektet VASS är en regional angelägenhet på så sätt att det direkt svarar upp mot fem av de utvecklingsinsatser för scenkonst (teater, musik, dans) som är beskrivna i "Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019":

* skapa långsiktiga hållbara arrangörsnätverk

* öka möjligheterna för fria scenkonstnärer att turnera

* skapa nya scener för produktion och gästspel på minst tre platser i regionen

* ge koreografer, dansare och pedagoger möjlighet till fortbildning

* öka det fria musiklivets och institutionernas rörlighet i hela Västra Götaland

 

Projektet VASS är också viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Västra Götalandsregionen har en stor bredd och mångfald av professionella "vassa" scenkonstproducenter, vilka idag övervägande är baserade inom Göteborg.

 

 

För att Västra Götalands kulturliv ska vara till för alla krävs långsiktiga stödstrukturer för att den fria scenkonsten ska nå ut i hela regionen. För att möjliggöra detta behövs en ökad turnékompetens hos både producenter och arrangörer och VASS-projektet är därför en viktig strategisk stödinsats för att skapa förutsättningar för hållbara relationer mellan dessa.

Visionen är att "vass" fri scenkonst på sikt ska bli en självklar del av de regionala riksteaterföreningarnas repertoar och att alla människor på så sätt ska ha möjlighet att uppleva kvalitativ fri scenkonst, oavsett var i regionen en bor.
 

.

 

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta