Biografstöd

Här kan du läsa mer om stöd för biografutveckling samt för filmfrämjande aktiviteter som kan sökas från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Huvudtanken med stödet är att inspirera kommunerna i Västra Götaland att ta en mer aktiv roll i förhållande till biograferna och visningsplatserna samt att stimulera till utveckling av biografen som mötesplats i kommunen med betoning på nya former och nya målgrupper.

Digitaliseringstöd

Sedan 2011 är det möjligt att söka stöd för digitalisering av biografer från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Stödet kan sökas av kommuner i Västra Götaland. Den kommunala medfinansieringen måste vara beslutad och klar. Stödet från Västra Götaland kan inte överstiga den kommunala insatsen och maxbeloppet är 200 000 kronor. Ansökan skall innehålla en utvecklingsplan och finansieringsplan inklusive beslut om kommunens insats.

Frispel

Frispel vill stimulera till kulturella laboratorier och tankesmedjor runt om i Västra Götaland. Stödet är till för att skapa möjligheter att testa nya idéer på kulturområdet och är ett treårigt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Framtidens kultur. Ca två miljoner årligen kan sökas av organisationer som vill hitta nya sätt att arbeta i Västra Götaland – mellan amatörer och professionella, mellan föreningsliv och näringsliv, mellan lokalt, regionalt och globalt. Det går att söka från 1 000 upp till 100 000 kronor.

Gästateljé

Syftet med stödet Kulturnämnden inbjuder alla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare bosatta i Västra Götalandsregionen till att söka gästateljévistelser i Kina, Querétaro, Mexiko, Berlin samt Detroit i syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att arbeta och verka i tre månader i nya spännande, främmande miljöer ur ett internationellt kulturellt perspektiv. Vem kan få? Samtliga konstnärer och konsthantverkare bosatta och yrkesverksamma inom Västra Götalandsregionen både kan och bör söka. Hur prioriterar vi?

Internationella resestipendier

Västra Götalandsregionens kulturnämnd delar ut internationella resestipendier på totalt 200 000 kronor per år. Syftet är att stödja det internationella engagemang som finns inom kultursektorn i regionen, samt utveckla samarbeten med regioner utanför Sverige.

Kultur i vården

Kulturnämnden avsätter en miljon kronor för pilotprojekt inom Kultur i vården som påbörjas under 2014. Syftet är att bidra till folkhälsa och friskvård med hjälp av kultur i projekt med potential att leva vidare efter projektperioden. Projekten är också till för att utveckla ett hållbart samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunal omsorg och kulturområdet, såväl institutioner som fria aktörer. I kulturstrategin En mötesplats i världen framhålls kulturens betydelse för att vidga deltagandet och gynna nyskapandet. Dessa aspekter är centrala även för arbetet med Kultur i vården.

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger kulturstrategiskt utvecklingsstöd till verksamheter som vill utveckla nya dynamiska samarbeten på kulturområdet. Uppdragen är treåriga och riktar sig till alla slags kulturverksamheter som vill bidra till att stärka samhällsutvecklingen och främja en konstnärlig utveckling. Kulturnämndens mål är att alla verksamheter med kulturstrategiskt utvecklingsstöd tillsammans ska bidra till att stärka Västra Götalandsregionens kulturella infrastruktur och till att skapa bättre möjligheter för kulturutövare att etablera sig och långsiktigt verka i regionen.

Långsiktigt uppdrag

Västra Götalandsregionen ger långsiktiga uppdrag till 30 olika verksamheter inom kulturområdet. Flera av verksamheterna är helägda bolag och förvaltningar. Med långsiktigt menas att uppdragen inte är tidsbestämda men bearbetas vart tredje år. Varje år förs en diskussion om hur verksamheten ska jobba med uppdraget  det kommande året och ett uppföljningssamtal om hur verksamheten har jobbat med uppdraget det år som förflutit.

Läsfrämjande stöd

Kulturnämnden lanserade under 2014 ett särskilt stöd för läsfrämjandeprojekt till regionens mindre kommuner med högst 25 000 invånare. Syftet med stödet Skapa förutsättningar för lokala kunskapshöjande insatser på läsområdet som kan bidra till att minska utbildningsklyftorna och vidga invånarnas möjligheter att delta i kulturlivet och samhället. Vem kan få Kommuner med högst 25 000 invånare är berättigade att söka. En kommun kan söka som mest 25 000 kronor årligen om man medfinansierar med lika mycket som ansöks.

Litterärt arrangörsstöd

Syftet med stödet Kulturnämnden lanserar under 2014 ett litterärt arrangörsstöd som syftar till att skapa litterära mötesplatser i hela Västra Götaland och skapa möten mellan författare/publicister och allmänheten. Vem kan få Stödet kan sökas av kommuner och/eller organisationer för att arrangera offentliga litterära möten. Arrangörsstödet ska subventionera kostnaderna för att engagera författare och publicister. Stödet är ett komplement till regionens arrangörsstöd för barn och unga som i första hand vänder sig till författarbesök på grundskola och gymnasium.

Organisationsbidrag

Kulturnämnden ger stöd till cirka 120 ideella organisationer varje år. På den här sidan kan du läsa mer om vem som kan söka bidrag och vilka regler som gäller för att få bidragen.

Projektstöd för kulturinsatser för flyktingar

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har avsatt två miljoner kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser för att välkomna flyktingar till Västra Götaland. Insatserna ska bidra till att främja den interkulturella dialogen i Västra Götaland, enligt kulturnämndens riktlinjer för vidgat deltagande, och bidra till att människor på flykt känner sig välkomnade med kulturens och ideella insatsers hjälp. Kulturnämnden vill med stödet bidra till att stärka integrationen genom olika kulturinsatser.  

Regionbidrag till folkhögskolor

Regionbidraget till folkhögskolor handläggs av koncernavdelning kultur i Västra Götalandsregionen. Bidraget baseras på föregående års verksamhet enligt överenskomna kriterier. Bidraget skall användas till folkhögskolornas regionala verksamhet.

Regionbidrag till studieförbund

Regionbidraget till studieförbunden handläggs av koncernavdelning kultur i Västra Götalandsregionen. Bidraget baseras på föregående års verksamhet enligt överenskomna kriterier. Bidraget skall användas till studiedistriktens regionala verksamhet.

Stöd till konstvandring i Västra Götaland

I Västra Götaland finns ett tjugotal konstvandringar som tillsammans lockar över 200 000 konstintresserade varje år. Konstvandringarnas syfte är att tillgängliggöra konst för en bred publik. Samtidigt lyfts den offentliga konsten i regionens orter fram på ett tydligare sätt. Västra Götalandsregionen ger stöd till alla konstvandringar som har kommunalt stöd.

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd

Syfte med stödet Uppdragsbaserade verksamhetsstöd ges till bolag och förvaltningar som är helägda av Västra Götalandsregionen. Vem kan få Uppdragen är inte ansökningsbara utan beslutas av kulturnämnden genom överenskommelser och i dialog med verksamheternas styrelser och huvudmän. Uppdragen följs upp årligen och omformuleras vart tredje år med utgångspunkt från aktuella regional- och kulturpolitiska mål, utmaningar och prioriteringar.

Utvecklingsprojekt

Att stötta utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera ett vitalt och nytänkande kulturliv i hela regionen. De projekt som får stöd skall liksom övrig regional verksamhet bidra till vidgat deltagande och gynna nyskapande enligt visionen Det goda livet och kulturstrategin ”En mötesplats i världen. Projekten skall också innehålla något eller några av de horisontella perspektiven: jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och internationalisering.

Verksamhetsstöd

Syfte med stödet Ges till verksamheter som bedöms vara viktiga i regionens kulturpolitiska infrastruktur samt har en kontinuerlig och långsiktig verksamhet. Vem kan få Stödet kan inte sökas. En verksamhet kan tilldelas ett verksamhetsstöd genom beslut av kulturnämnden. Verksamhetsstöd beslutas årligen i kulturnämndens detaljbudget men med avsikt att vara ett stöd tillsvidare förutsatt att verksamheten fortsatt existerar och utvecklas i enlighet med kulturnämndens fastställda kriterier och mål för stödet.