Kultur i vården

Nästa ansökningsdatum


Kontakt

Anna Karlsson
0701-49 25 75
anna.f.karlsson@vgregion.se

Kulturnämnden avsätter en miljon kronor för pilotprojekt inom Kultur i vården som påbörjas under 2014. Syftet är att bidra till folkhälsa och friskvård med hjälp av kultur i projekt med potential att leva vidare efter projektperioden. Projekten är också till för att utveckla ett hållbart samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunal omsorg och kulturområdet, såväl institutioner som fria aktörer.

I kulturstrategin En mötesplats i världen framhålls kulturens betydelse för att vidga deltagandet och gynna nyskapandet. Dessa aspekter är centrala även för arbetet med Kultur i vården. Projekten kan vara riktade antingen mot vårdtagare eller mot fortbildande insatser för personalen.

De projekt som får stöd av kulturnämnden kommer att få en följeforskare som beskriver resultat och effekter efter projekttidens slut.

Vad prioriteras?

Projekt i samverkan mellan hälso-/sjukvård och kulturområde
Projekt som har potential att leva vidare av egen kraft
Projekt över kommungränserna
Projekt i samverkan med förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet och/eller kommunalförbunden

Vem kan söka?

Juridisk person med avsikt att bedriva verksamhet i Västra Götaland.