Syfte med stödet

Uppdragsbaserade verksamhetsstöd ges till bolag och förvaltningar som är helägda av Västra Götalandsregionen.

Vem kan få

Uppdragen är inte ansökningsbara utan beslutas av kulturnämnden genom överenskommelser och i dialog med verksamheternas styrelser och huvudmän. Uppdragen följs upp årligen och omformuleras vart tredje år med utgångspunkt från aktuella regional- och kulturpolitiska mål, utmaningar och prioriteringar.