Internationella resestipendier

Nästa ansökningsdatum


Kontakt

Dan Fröberg
0702 - 42 50 49 (mån - ons)
dan.froberg@vgregion.se

Västra Götalandsregionens kulturnämnd delar ut internationella resestipendier på totalt 200 000 kronor per år. Syftet är att stödja det internationella engagemang som finns inom kultursektorn i regionen, samt utveckla samarbeten med regioner utanför Sverige.

Resestipendierna kan sökas av en eller flera personer verksamma inom kultursektorn i Västra Götaland. I din ansökan ska du särskilt förtydliga hur din planerade resa kan komma att leda till internationella kultursamarbeten som skulle kunna stärka Västra Götalandsregionen i ett internationellt perspektiv.

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna:
* Den sökande ska vara bosatt och verksam i Västra Götaland
* Ansökan och den tänkta resan ska förhålla sig väl till kulturnämndens beslutade insatsområden – Vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, Gynna nyskapande, Nyttja tekniken och Öka internationaliseringen.
* Den tänkta resan ska ha ett värde för att utveckla kulturlivet i Västra Götaland.

Resestipendiet avser att bidra till kostnader för resa och uppehälle och kan som högst utgöra 50 procent av den totala kostnaden. Hur resterande finansiering sker ska anges på ansökningsblanketten. Stipendierna delas ut två gånger per år, ansökningsdatum hittar du i högerkolumnen.

Din planerade resa ska genomföras inom den tidsram som du angett i din ansökan och reserapport ska lämnas in till Västra Götalandsregionens kultursekretariat senast två månader efter hemkomsten. Du hittar övriga villkor för kulturnämndens internationella resestipendium i ansökningsblanketten som finns i högerkolumnen.