Tjörn
Pilane Heritage Society

Kontakt

Peter Lennby
+46 (0)304 66 39 50
info@pilane.org

SÄLTEBO
471 92
Klövedal

 

Pilane gravfält

Ett av Sveriges vackrast belägna gravfält med ett 90-tal domarringar, resta stenar och stensättningar från järnåldern omgivna av ett uråldrigt kulturlandskap med spår från stenåldern.

Pilane gravfält på Tjörn i Bohuslän bjuder på ett stort antal synliga stenformationer varav ett femtontal storslagna domarringar med rest mittsten inuti en cirkel av runda stenar.

Stenformationerna är daterade till järnålderns mellersta skede, år 0-600 e. Kr. Domarringar förekommer nästan bara i Norden och de flesta tillkom under folkvandringstid. Sannolikt var ringarna från början gravar. Under medeltiden kunde gravarna sedan användas både som kult- och offerplatser samt vid rättsliga förhandlingar. Språkforskare tror att uttrycket "svära på sin fars och mors grav" kommer från just detta fenomen. Vi vet att domarringar användes vid ting, framför allt i Västergötland under medeltiden. Att domarringar ofta har ett ojämnt antal stenar anses bero på att varje sten representerades av en nämndeman, så att en omröstning aldrig kunde bli oavgjord.

Mellan de idag synliga stenformationerna finns sannolikt ytterligare ett stort antal gravar som numera är täckta av jord. Pilane gravfält är väl bevarat och dess skönhet är ofta beskriven under 1800-talet, såväl i litteraturen som i konsten.

För 10 000 år sedan var den plats vi idag kallar Pilane en ö i det hav som bildats efter inlandsisen. Söderifrån kom renflockar som letade bete där isen smält undan. Renflockarna följdes i sin tur av jägare och fiskare som upprättade tillfälliga boplatser vid skyddade stränder som Pilane. Arkeologiska fynd i Pilane indikerar att stora grupper av människor därefter kontinuerligt har bott och verkat i området. Fynd av obrända ben av får visar att dessa betade Pilanes stränder redan under bondestenåldern för 4500 år sedan.

Under bronsåldern för 3000 år sedan ristades bilder och meddelanden in i bergen, bland annat vid Basteröd som ligger nära Pilane. Hällristningar är ofta dolda meddelanden och svåra att upptäcka eftersom de ofta täcks av jord, lavar och mossor. Hällristningen i Basteröd föreställer femton skepp med utsvängda för- och akterpartier. Fynd i Pilane av vackert ornamenterad trattbägarkeramik från den här tiden visar att kontakterna söderut var omfattande.

Visa på karta