Göteborg

Angeläget

Ekonomi


Långsiktigt uppdrag
800 000 kr

Utvecklingsprojekt
800 000 kr


Kontakt

KulturUngdom
Erik Lundin
0702 – 42 37 68
angelaget@kulturungdom.se

Angeläget har via Västra Götalandsregionens Kulturnämnd tilldelats uppdraget att fortsätta som en integrerad del av KulturUngdoms verksamhet enligt beslut den 2008-06-03 (§ 71, KUN 112-2006), då 400 000 kr togs ur projektmedelspott för att täcka juni-dec 2008, samt enligt beslut 2008-11-25 (§131, KUN 207-2008) då 800 000 kr beviljades som verksamhetsmedel till Angeläget. I samband med beslut kring KSU i juni 2009, togs medel till Angeläget, trots det som angivits ovan, inte med i KulturUngdoms årliga bidrag, varför vi nu uppmanats att söka medel ur projektpotten till Angeläget. Därav denna ansökan.
Uppdrag
Kulturnämndens uppdrag lyder att fortsatta utveckla Angeläget i enlighet med följande riktlinjer:
*Fortsatt utvecklad samverkan och nya nätverk mellan skola, kulturliv och organisationer i hela regionen
*Utveckla stödjande verktyg för skolans elever och lärare i det egna skapandet
*Medverka till arenor och mötesplatser där elevernas åsikter och uttryck blir synliggjorda och diskuterade
*Ramen för arbetet är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
*Fortsatt samverkan med Amnesty och Svenska Filminstitutet på nationell nivå
Syfte
Angeläget riktar sig till alla ungdomar, främst till gymnasieåldern, i hela regionen och nu med en nationell förgrening. Syftet är att ge dem möjlighet till eget skapande på temat mänskliga rättigheter (MR). Ambitionen är att öka medvetenheten och engagemanget för mänskliga rättigheter genom att ungdomar får gestalta sina idéer via kulturella uttrycksformer som intresserar dem själva.
Forskning visar att det egna skapandet bland ungdomar ofta utgör en drivkraft som ur demokratisynpunkt är viktig att bejaka. I de val och värderingar som måste göras spelar det estetiska en avgörande roll. Estetiska läroprocesser är uttrycks- och kommunikationsformer som finns inom medier, reklam, populärkultur, mode, design samt barns och ungas egen kultur. Angeläget erbjuder ungdomar i gymnasieskolan och på fritiden dessa uttrycksmöjligheter – ibland med vägledning av skolans pedagoger. Skolan blir då en arena som uppmuntrar till demokratiska och kreativa arbetssätt; där arbetet görs av och med ungdomar, och där elevernas röst och delaktighet står i centrum. Genom sin form vill Angeläget även nå och inspirera ungdomar som vanligtvis inte intresserar sig för traditionell föreningsverksamhet. Därför läggs stor vikt vid att nå ungdomar på mötesplatser utanför skolan.
Målsättning
*Att ge eleverna möjlighet till eget skapande på temat mänskliga rättigheter
*Att visa upp elevernas eget skapande på temat mänskliga rättigheter för andra elever, lärare och övriga intresserade
*Att eleverna får ta del av att deras eget skapande gestaltas av andra personer
*Att eleverna för möjlighet till information och interaktiva övningar kring frågeställningar som rör mänskliga rättigheter
*Att eleverna ska uppleva att arbetet med mänskliga rättigheter både är intressant och inspirerande.
Angelägets bärande tankar är att mänskliga rättigheter ska in i flera olika av skolans ämnen. Arbetssättet ger ungdomar möjlighet att skapa film, journalistik, teater, konst, musik, foto, poesi, noveller, grafisk kommunikation, dans eller radio som handlar om mänskliga rättigheter. Som stöd till arbetet i skolan eller på fritiden finns Angelägets handledningar inom vissa av dessa områden. Inspiration till gestaltningar hämtas från den verklighet som ungdomar lever i – den faktiska, mediala och virtuella världen. Detta ger dem en unik möjlighet att relatera de mänskliga rättigheterna till sin egen vardag och göra dessa till sina egna.
Idén och pedagogiken bygger på att eget skapande är roligt, intressant, interaktivt och lärorikt, och därför föder engagemang för det tema man skapar kring. Angelägets utvärderingar visar också att skapandeprocessen på temat mänskliga rättigheter ger ökad kunskap och ökat engagemang.
Med sin mottagarinriktade idé skapar Angeläget ett unikt kretslopp där ungdomar både är producenter och konsumenter av dokumentärfilmer som de själva skapar. Eftersom filmerna gjorts av ungdomar får budskapet hög trovärdighet när det kodas av hos andra ungdomar. Detta bekräftas också i en utvärdering som gjorts med pedagoger som beställt filmer och använt dem i sin undervisning.
Angeläget ger unga möjlighet att via sin egen kreativitet reflektera över sin samtid.
Under de senaste tre åren har ungdomars eget skapande och särskilt deras välgjorda dokumentärer resulterat i flera nationella och regionala dokumentärfilms- och 20-timmarsfestivaler. Cirka 250 dokumentärfilmer har producerats och ett urval av dessa har visats och diskuterats av och med tusentals ungdomar i Sverige. Ungdomars eget skapande inom ramen för Angeläget har också uppmärksammats av Svenska Filminstitutets egna evenemang som t.ex. BUFF och Drömfabriken samt på ARF (Antirasistiska filmdagarna). Dessutom har filmer visats inom ramen för Göteborgs Filmfestival, HBT-festivalen och Kulturkalaset i Göteborg.

Visa på karta