3 nov 2014 till 15 sep 2015
Geggan  symbios

Ekonomi


Frispel
75 000 kr


Kontakt

Ideella Föreningen Geggan
Gustav Nyqvist
0737-38 81 89
gustav.nyqvist@gmail.com


Partners

Metodutveckling av Festivalen Geggan i samarbete med Naivité / Skövde Konsthall / Kultur i Väst BAKGRUND Geggan har nu lagt två festivaler bakom sig i Lerdala, på landsbygden i Skaraborg. Efter flera års prat om festivaldöden har Geggan visat branschen någonting annat. Genom satsningar på det smala (den långa svansen) lyckats starta en festival som växt sig dubbelt så stor sitt andra år 2014. Inför 2015 hoppas vi växa till vårt mål och kapacitet om 1000 besökare. Vi gör en större satsning på konsten efter ett samarbete med Skövde Konsthall och Galleri Sho i Falköping.

Geggan 2015 kommer handla lika mycket om musiken utanför mittfåran som om samtidskonsten. Det är om just konsten som denna ansökan handlar. Festivalen Geggan som helhet finansieras till störst del av biljettförsäljning. Där till försäljning av mat, dryck och merchendise. Geggan söker också pengar av Kulturnämnden men satsningen på konsten är separat. Ansökan till kulturnämnden bifogas via mail till anna.f.karlsson@vgregion.se. Festivalen äger rum 3 dagar i mitten av juli månad.

HUR KAN MUSIKFESTIVALER JOBBA MED KONST?

Geggan startade 2013 och hade då vid sidan av sitt huvudtema musik, en konstutställning, ett kollage av den estetik som präglar musiken som gästar Geggan. Inför 2014 fanns en önskan att skapa en symbios mellan konsten och musiken, inte att ha två “separata” festivaler på samma område, konst separat från musik. Vi skapade ett samarbete mellan Geggan, Skövde Konsthall och Galleri Sho i Falköping. Tillsammans skapades ett program baserat på Galleri Shos pågående samarbete med konstnärskollektivet Hugger Mugger. Samt Galleri Shos egna konstnärer och ett urval av parallella pågående utställningar.

Programmets ad-hoc karaktär levde inte upp till önskad ambition om symbios då det var begränsat till vad som fanns inne hos Galleri Sho. Det blev tydligt att Geggan behöver ha kontroll över den curatoriella processen. Mer tid och framförallt resurser krävs för att utveckla en metod för hur en festival kan skapa just symbios mellan musik och samtidskonst. Att få båda att verka tillsammans och skapa en upplevelse som är rikare. Mycket av arbetet med en metodutveckling ligger i den undersökande konstartsöverskridande processen - det curatoriella - en tydlig dialog mellan festivalens curator, bokare, konstnärer och musiker för att skräddarsy ett enhetligt program. Ambitionen om vad vi vill uppnå är tydlig - metoden - vägen dit är inte rak eller redan utstakad.

FÖRSTUDIE / VARFÖR ÄR DET INTRESSANT ATT HA KONST PÅ MUSIKFESTIVALER? KONSTNÄRLIG INTEGRITET / KONSTARTSÖVERSKRIDANDE

Musik är ofta scensatt precis som konst ofta är tonsatt. Det är egentligen inga gränser emellan vad som anses vara konst och musik. Ändå är det oftast två skilda arenor. Vi ser att det definitivt finns en stor vinst i att föra ihop dessa att samspela. Många musikfestivaler tar in konst på sina arrangemang med syfte att bredda och öka upplevelsen av festivalen, exempelvis Way out West och Stockholm Music and Arts, där den senare och nyaste aktören på området kan sägas tagit konceptet längst. Men båda festivalerna har så att säga två rum, ett för musiken och ett för konsten. Vi kommer ta del av hur arbetet med konsten ser ut på bland andra, dessa festivaler. I Geggans fall har det börjat med musik. Det är 10 års arrangerande och upparbetade kontakter som möjliggör festivalen. Till det har vi velat jobba med samtidskonsten. Vi vill jobba med konstnärer som resonerar i Geggans klangbotten och tillsammans med konstnärerna och musikerna skapa ett sammanfallande evenemang. Det kan vara ett möte eller en blandning av scenografi, koreografi, installationer och performance mellan musiken och festivalen som plats och dess besökare. Det handlar om att behandla hela festivalen som ett och samma rum. Metoden består i den målinriktade dialogen mellan festivalens curator, bokare, konstnärer och musiker för att skräddarsy ett enhetligt program.

Parallellt analyseras processen med stöd av projektets samarbetspartners, Skövde Konsthall, Naivité och Kultur i Väst.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Geggan är utredande projektledare och plattform för att ta fram metoden under arbetet med 2015 års festival. Arbetet presenteras i form av en utvärdering av processen och det färdiga resultatet som uppförs på Geggan 2015. Vi fortsätter samarbetet från 2014 med Skövde Konsthall - och initierar nya samarbetspartners inför 2015 med Naivité och Kultur i Väst. Skövde konsthall bidrar med stöttning och vägledning i metodutvecklingen. Naivité bidrar med curiatoriell uppbackning som är en integral del i metodutvecklingen samt vägledning i metodutvecklingen. Kultur i Väst, sektionerna för arrangörsutveckling samt konstkonsulenterna stöttar metodutvecklingens arbete. KIV har både stor kunskap om arrangörers behov och förutsättningar på både musik och konstområde. Vi kommer genomföra 1. Målinriktad dialog mellan festivalens curator, bokare, konstnärer och musiker. 2. Parallell processanalys med samarbetspartners. 3. Dokumentation av arbetet och resultatet. Som leder till 1. Konstartsöverskridande symbios mellan musik och samtidskonst på samma arena. 2. En utvärdering av processen och resultat. 3. En rapport som är nationellt intressant. Projektet kan bli ett gott exempel som genererar utveckling för fler än direkt berörda, genom att inspirera till nya arbetssätt. 4. Metoden integreras i festivalen som helhet inför följande (2016) års ansökan och verksamhetsplan.

VARFÖR ÄR PROJEKTET ANGELÄGET?

Det finns flera olika perspektiv vi kan se som gör arbetet angeläget. Den arrangörsutvecklande aspekten, den curatoriella rollen Geggans vill utveckla. Det rimmar väl med kreativ projektledning som flera av dagens producenter och arrangörer känner sig mer hemma i. Det är öppnare i dagens kulturella värld, det är den ambitionen och förhoppningen om förnyelse och nyskapande vi vill ta fasta på. Det är ur ett konstnärligt perspektiv alltid intressant att skapa nya möten mellan olika former av kultur. Vad vi vill göra som andra inte redan gör, är att slå ner onödiga skiljeväggar mellan utövande av kultur. Skiljeväggar som står i vägen för nya uttryck med en stor potential både konstnärligt och upplevelsemässigt. Inom konsten har exempelvis interaktivitet haft en intressant roll en längre tid. En stark trend som inte kan sägas prägla musikscenen på samma sätt. Det är bara ett exempel på vad som för en uttrycksform är av stort intresse och för en annan helt utanför radarn. Det kan enkelt skapa intressanta och oväntade situationer i den symbios vi talar om. Genom att dela på rummet går det också att ta hänsyn till konstnärlig integritet. Det är till exempel ingen som förväntar sig att en musikakt på en festival ska vara interaktiv. Men tanken på en interaktiv konsert, utan att för den sakens skull, musikernas instrument hamnar i händerna på någon annan, är intressant. Vi vill skapa en sammanhållen konstartsöverskridande festival med en säregen position i Festivalsverige som kan inspirera andra aktörer på hela kulturområdet.