Göteborg

31 dec 2012 till 30 dec 2013
En vidareutvecklad, kunskapsbildande, konstgrafisk mötes- försäljnings- och visningsplats - i verkligheten och på internet.

Ekonomi


Utvecklingsprojekt
150 000 kr

Egna medel

348 000 kr


Kontakt

Grafik i Väst (GiV)
Göran Boardy

Det pågår i Sverige en betydande utgivning av grafik & Grafik i Väst handhar en stor del av den utgivningen. Hos Grafik i Väst finns idag 3900 grafiska verk till ett marknadsvärde av 6,6 miljoner kronor. Dessa planerar vi att digitalisera och alltså göra sök- & beställningsbara via Grafik i Västs hemsida. Nya verk som konstnärerna/medlemmarna kontinuerligt lämnar in kommer att digitaliseras & publiceras omgående på samma vis. För att genomföra detta behöver vi en projektanställd under en tid, osäkert hur lång tid som krävs i dagsläget. Två – tre år är nog rimligt. Vi kommer ideellt att arrangera den utbildning i bildbehandling & konstruktion av bilddatabasen som krävs för slutlig publicering på www. Kunskaper om detta finns bland föreningens medlemmar och samarbetsparter. Även tekniska resurser i övrigt samt lämplig lokal kan tillhandahållas med ideella insatser. Eftersom det behövs en anställd för detta arbete och de långsiktiga ekonomiska villkoren är osäkra planerar vi för att genomföra detta i etapper allteftersom vi erhåller medfinansiering. Denna ansökan gäller som vi ser det ett igångsättande dvs det första årets arbete. Digitaliseringen av galleriets grafikbank är dels en utveckling av Grafik i Västs affärsverkssamhet som på ett direkt sätt berör konstnärernas arbetsvillkor, dels ger den en förbättrad möjlighet till överblick av föreningens arbete, av vårt uppdrag gentemot konstnärerna, vårt kulturstrategiska uppdrag som vi åtagit oss i och med VG-regionens medinansiering & av den samtida konstnärliga kunskapsproduktion som vi deltar i. Att utveckla användandet av nya medier innebär att vi bättre kan tillvarata möjligheter som genererar inkomster på medlemmarnas/konstnärernas eget arbete. I World Wide Webs barndom 1993-94 sökte & fick Grafik i Väst medfinansiering från Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond för att lägga ut delar av föreningens dåvarande grafikbank på internet. Vi tillhörde några av de få som tillförde www ett reellt innehåll på den tiden. En projektanställd konstnär scannade och fotograferade bilder som sedan lades ut på det nystartade www.ramverk.se. Ramverk.se finns fortfarande som en fristående ideell förening där Grafik i Väst är en av huvudintressenterna. I dag sköter ramverk.se hemsidor åt flera grafiska verkstäder & gallerier. Bolaget Vardagsbilder, Bildverkstan, Ateljé Kanten, Galleri Majnabbe, Grafik i Väst är för tillfället de viktigaste. Dessa tillsammans representerar c:a 500 konstnärer i Sverige. Förutom att digitalisera och publicera på www, skall tjänsten vi vill tillsätta, innefatta utåtriktad informationsverksamhet kring grafikbanken & därifrån till grafiken; dess uttryck, tillverkning & kunskapsbildningsvägar. Detta ser vi som ett viktigt bidrag till en nödvändig uppgradering av förståelsen för den bildkommunikation vi lever med i dagens samhälle. Man kan se hur konstgrafiken alltid levt vid sidan av och i kontakt med den kommersiella hanteringen av tryck. Som ett poetiskt undantag, om man vill. Man kan också se att de konstgrafiska verkstäderna i aktiv handling bär på ett viktigt arv av fri press; yttrandefrihet och tryckfrihet.

Visa på karta