31 aug 2011 till 29 aug 2014

 Detta är en ansökan om medel för ett textmässigt samarbetsbaserat utvecklingsarbete i bildkonsten.
Vi söker medfinansiering för att påbörja etableringen av en Begreppsverkstad: en redaktionell plattform för att verbalisera konstnärlig erfarenhet. Genom att uppmärksamma och beskriva konstens olika kunskapsbildningsvägar inifrån området tydliggörs konstens betydelse och position i kulturen.

Den kompetens och kunskap som finns bland bildkonstnärer har varit och är betydande. Traditionellt sett har den inte artikulerats verbalt i någon större utsträckning av konstnärerna själva. En sådan artikulation har helt enkelt inte varit påkallad. Det är inte en brist i förhållande till själva konstutövningen, men det kan göra sig påmint som brist när man ska tala om konsten, göra den mer tillgänglig eller försöka ringa in dess position och värde. Det vill säga, det blir en brist i förhållande till vår tids teoretiska intresse för konst.
Det gör att dagens verklighet, för oss som har konsten som yrke, ser annorlunda ut.
Vill man, som konstnär, erövra handlingsutrymmen och exponeringsytor, måste man beskriva det man vill göra i ord.

Vi vill arbeta fram en användbar plattform för kollegiala kontakter och samverkan mellan konstnärer, övriga aktörer inom kultursektorn, konstnärlig forskning och det omgivande samhället.

Det handlar om att komma åt grundförutsättningar för det konstnärliga skapandets kvalitativa innehåll. Det är ur detta innehåll den konstnärliga kompetens utvinns som kan bidra till det arbete som ska realisera visionen om Det Goda Livet. Och det är de bidragen som ger Västra Götalandsregionen grundläggande förutsättningar att fortsätta utvecklas som en stark konst- och kulturregion. Se pdf-bilaga för utförligare projektbeskrivning, budget och tidplan.