Göteborg
Föreningen Textival

Erhåller medel från

2016

Litterärt arrangörsstöd
40 000 kr

Tex­tival är en lit­te­rär aktör med bas i Göte­borg, men med upp­drag och utflyk­ter både i res­ten av Västra Göta­land, Sve­rige och Norden.

Tex­tival dri­ver en lit­te­ra­tur­fes­ti­val i Göte­borg som arran­ge­ra­des för första gången våren 2007. Varje vår, mer eller mindre, sista hel­gen i mars, åter­kom­mer festivalen.

2016 hål­ler vi vår nästa fes­ti­val – då är vi garan­te­rat i blick­fånget, till dess finns vi på olika plat­ser, med olika pro­jekt, i olika klus­ter och samarbeten.

Vi är en plats för lit­te­ra­tur utan­för mitt­få­ran. Våra eve­ne­mang fun­ge­rar som en arena och ett dis­kus­sions­ut­rymme, men också som ett forum för lit­te­rära expe­ri­ment. Vi rik­tar oss till  läsare, lit­te­rära och konst­när­liga aktö­rer, skri­ben­ter, för­lag och tex­täls­kare. Vårt syfte är att erbjuda vår publik och våra utstäl­lare nyska­pande och hög­ak­tu­ella eve­ne­mang där den lit­te­rära kons­ten och kul­tu­ren står i fokus.  Vi strä­var hela tiden efter att utforska tex­tens vill­kor och möj­lig­he­ter och gör detta genom att arbeta tematiskt.

Tex­tival är folk­ligt och fin­kul­tu­rellt, inbju­dande och på stän­dig jakt efter nya sam­ar­bets­part­ners och infalls­vinklar. Vi arbe­tar med hög etik och låg prestige.

Visa på karta