Göteborg

16 jun 2014 till 3 jul 2015
Yoko mixes

Ekonomi


Frispel
75 000 kr


Kontakt

Yoko djs
0737726731
lovisa@yokodjs.se

OM FÖRENINGEN Sedan 2009 arbetar den ideella föreningen Yoko djs i Göteborg för en jämställd och jämlik klubbscen med fokus på dj-konst. På Yoko djs arbetar fem personer utöver projektledaren och initiativtagaren Magdalena Klingstrand. Föreningen drivs med hjälp av projektanslag och bidrag från bland annat studieförbundet Sensus som till exempel bidrar med en lokal vid Masthuggstorget i centrala Göteborg. Yoko djs' primära målgrupp är ungdomar och unga vuxna som identifierar sig som tjejer, men alla är välkomna oavsett könstillhörighet. Hit kommer nybörjare såväl som etablerade djs för att repa, få hjälp med att boka spelningar, dela erfarenheter, stötta och lära av varandra. OM PROJEKTET YOKO MIXES Dj-ande är en konstform som vinner allt större erkännande inom kulturen. Att vara dj är att vara konstnär med dansgolvet som målarduk och klubben som fond. Men dansgolvet är en levande projektionsyta med sin egen dynamik och sina egna spelregler. Det är en scen där det inte är tillåtet för vem som helst att visa upp sig. Klubbmiljön utgör en del av det offentliga rummet, där många människor ofta befinner sig. Därmed kan en också komma i kontakt med uttryck för sexism, homo- och transfobi, rasism, klassförakt, fettfobi och funkfobi. Ändå förbises just dansgolvet som en vanlig arena för sådana utspel och betraktas snarare som en privat angelägenhet eller som en opolitisk och neutral plats där dansen och musiken är det enda som har betydelse. Men det är en scen både för konst och politik. Därför vill vi nu rikta strålkastarljuset rakt mot dansgolvet som en viktig politisk scen, och som skärningspunkten mellan estetisk och social praktik, och göra det till en plats där alla som älskar att dansa kan känna sig trygga och fria. Vi vill också uppmärksamma dj-konsten just som en konstform. Dessa frågor vill vi hantera i projektet Yoko mixes som den här ansökan avser. Och vi vill göra det med dj-båsets utsikt över publiken och scenen. Under våren har vi genomfört en förstudie där vi gjorde ett socialt experiment på dansgolvet under en dj-spelning. Ett par professionella dansare med förkännedom om projektet tog initiativ till att skapa en ring (en s.k. cypher) bland människorna i rummet. Tillsammans med helt oförberedda deltagare som spontant fick lust att vara med tog de plats och turades om att dansa i mitten av ringen. De två förberedda personerna kunde till en början träda in i sina roller som ”dansare” för att våga ta första steget och sedan anslöt sig fler och fler. Under de drygt tjugo minuter som experimentet varade avlöste deltagarna varandra, till jubel och applåder från alla runt omkring. I utvärderingen efteråt berättade deltagarna att de hade upplevt en tillåtande, uppmuntrande och lekfull stämning på dansgolvet och att det inspirerade dem till att göra något de annars kanske inte skulle ha vågat – att kroppsligen uttrycka sig till musiken utan att tänka på och begränsas av osäkerhet och social press kring att visa upp sig på ett dansgolv. Vilka som var professionella dansare och vilka som inte var det saknade betydelse för resultatet eftersom alla deltagare var aktiva tillsammans i skapandet av den här stämningen. Experimentet frigjorde utrymme för deltagarna att för en stund helt ovillkorat ta och ges plats i rummet och därmed på den sociala och konstnärliga scenen där allt utspelades. Den här ansökan gäller det första spännande och utforskande året för Yoko mixes. De viktiga erfarenheterna från förstudien vill vi sprida och låta fler uppleva i sociala experiment på dansgolvet. Vi vill också stärka och utveckla dj-ande som konstform eftersom dess kreativa potential ofta förbises i och med associationer till fest, alkohol och droger. Därför är det viktigt att visa att dj-konsten är så mycket mer. Detta vill vi göra genom att synliggöra den tillsammans med andra konstformer, skapa nya kulturuttryck och göra dansgolvet till både en social frizon från diskriminering och en kreativ plattform för kollektivt skapande. Streetdance och voguing låg bakom den första idén med Yoko mixes, men många fler konstformer kan användas aktivistiskt tillsammans med dj-konst för att öppna upp och förändra klubbmiljön. Med Yoko mixes vill vi både problematisera och revolutionera dansgolvet. En långsiktig förhoppning är att lyckas uppmärksamma Yoko mixes på internationell nivå och lyckas knyta kontakter med arrangörer, konstnärer och organisationer även utanför Sverige, men med start i Göteborg och närliggande regioner. Dans- och klubbmiljöns normer begränsar handlingsutrymmet och tryggheten för många besökare och det gäller givetvis inte bara i Sverige. Dans och musik är globala kulturfenomen. Därför har Yoko mixes potentialen att framöver kunna fungera som ett mobilt och därmed även geografiskt gränsöverskridande projekt för konst och aktivism. VISION Etablera Yoko djs med projektet Yoko mixes som en självklar samarbetspartner för gränsöverskridande konstnärlig verksamhet, för att aktivt bidra till skapandet av en jämställd och jämlik klubb- och musikmiljö. MÅLGRUPPER Yoko mixes riktar sig främst till grupper som upplever exkludering och påverkas negativt av existerande normer i klubb- och musikmiljöer, för att skapa friare och tryggare rum för dessa personer. Projektet riktar sig också till konstutövare och arrangörer som är intresserade av att arbeta med jämställdhet och jämlikhet för att förändra det offentliga rummet och klubbmiljön i ett längre perspektiv och i enlighet med föreningen Yoko djs' övergripande vision. SYFTE MED PROJEKTET Yoko mixes syftar till att skapa kontaktytor mellan dj-konst, andra konstuttryck och aktivistiska metoder genom att utforska dansgolvet som skärningspunkten mellan en social mötesplats, ett sceniskt rum och en politisk arena. Detta för att lyfta fram och utveckla dj-ande som konstform samt skapa friare och tryggare ytor i den del av det offentliga rummet som klubbmiljön utgör. MÅL FÖR YOKO MIXES FÖRSTA ÅR - Planera och genomföra fem Yoko mixes-arrangemang, främst i Göteborg men förhoppningsvis även i Malmö och/eller Stockholm, för att sprida konceptet och etablera kontakter inför framtiden. - Producera en kort film som både dokumenterar processen och resultatet, men som även skall användas i syfte att sprida projektet efter dess avslut. Dokumentationen syftar också till att öka lärandet genom hela processen, eftersom projektet är undersökande och experimentellt till sin utformning. - Sprida Yoko mixes-konceptet via internet och sociala medier under processens gång, med hjälp av bloggtexter, foto och ljudinspelningar, där tankarna bakom projektet, samarbeten liksom genomförande av arrangemang marknadsförs, synliggörs och diskuteras. - Bjuda in till en öppen träff med Yoko djs medlemmar, andra konst- och kulturutövare, organisationer som arbetar normkritiskt och aktivistiskt samt andra för projektet relevanta personer, i syfte att diskutera konst och kultur i relation till det offentliga rummet, för att öka lärandet i projektet och förankra metoderna hos projektets deltagare och målgrupper. - Ge möjligheter för våra medlemmar att engagera sig i föreningen och använda sig av Yoko djs på fler sätt än de redan gör, t.ex. genom att vara med och arrangera Yoko mixes-tillfällen eller utnyttja fler av sina konsnärliga talanger. - Utöka och stärka Yoko djs kontaktnätverk med för verksamheten relevanta samarbetspartners såsom exempelvis HBTQ-inriktade verksamheter, organisationer som arbetar för jämställdhet och jämlikhet, organisationer som arbetar med tillgänglighet och funktionalitet, kulturarrangörer, verksamheter med säte i andra stadsdelar än Göteborgs innerstad, ungdomsorganisationer m.m. - Knyta internationella kontakter för att i framtiden kunna sprida Yoko mixes utanför Göteborg och Sverige. GENOMFÖRANDE/RESULTAT Ett Yoko mixes-tillfälle kan genomföras som enskilt inslag under ett externt arrangemang men också utgöra ett helt eget koncept. I första hand sker experimenten på ett klubbdansgolv men kan också iscensättas på andra platser för att bryta den starka associationen till alkohol och droger. Formen för experimenten kan variera. Utöver dj-konsten och dansen kan ett arrangemang utgå från exempelvis bildkonst, körsång, ljuskonst, poesi, graffiti, performance eller nycirkus. Gränslandet mellan konstnärliga uttryck och aktivism utforskas genom att vi för en stund förvandlar dansgolvet till en gränsöverskridande experimentverkstad. Inget Yoko mixes-arrangemang kommer bli det andra likt. Den gemensamma nämnaren är att två eller tre förberedda personer tar initiativet till en konstnärlig aktivitet för att få övriga närvarande att också våga delta. Resultatet förväntas bli ett kollektivt konstskapande och samtidigt en förskjutning och omformulering av dansgolvets sociala spelregler, koder och normer, där deltagarna tillåts att ta plats på sina egna villkor. Yoko mixes är tänkt att genomföras fristående från Yoko djs övriga verksamhet. Därför söks separat projektanslag. Projektägare är Yoko djs och projektledare Lovisa Silfverberg (anställd av föreningen). Yoko djs spel- och kontorslokaler kan nyttjas för arbetet med Yoko mixes. Projektet kommer att genomföras under projektledning av Lovisa Silfverberg. De fem arrangemangen utformas och planeras av projektledare i dialog med konstnärer och aktivister, intresserade medlemmar i Yoko djs samt en mindre stödgrupp av tekniskt kunniga personer inom ljussättning, film och ljud. Genom att använda oss av det nätverk vi redan har bland konstnärer, musiker och andra kulturutövare, kommer vi i projektets inledningsskede att forma teman för de olika Yoko mixes-arrangemangen. Dessa avser vi att genomföra med start under sommaren och fortsättning under hösten 2014 och våren och försommaren 2015. Premiären för Yoko mixes kommer att ske i september 2014 då Ladyfest arrangerar ett större event i Göteborg. Resterande fyra arrangemang kommer ske med någon månads mellanrum från november till maj. Projektet avslutas i juli 2015. De två sista projektveckorna kommer att användas till att utvärdera, sammanställa dokumentationsmaterial och återrapportera till bidragsgivaren. Arbetsprocessen och de konstnärliga arrangemangen planerar vi att kontinuerligt dokumentera genom film, fotografi och text. Det huvudsakliga resultatet av Yoko mixes kommer att vara den konstnärligt och socialt experimentella produktion som sker live på dansgolven. Därför är dokumentationen viktig för spridning och rapportering efter projektet avslut. Dokumentationen kommer att presenteras digitalt genom kortare filmklipp, texter och foton som sammanfattar Yoko mixes' första år på en webbplattform som nås via Yoko djs' hemsida. På så sätt finns projektet och processen kvar även efter att experimenten genomförts, och kan användas i fortsättningen om vi får möjlighet att arbeta vidare med Yoko mixes. Primär samarbetspartner för projektet är arrangörsföreningen Ladyfest Göteborg som har stor erfarenhet av jämställdhetsarbete och ett brett kontaktnätverk inom klubb- och musikscenen. Möjliga övriga samarbetspartners för projektet Yoko mixes är Get Artivated (Göteborgs Konsthall), Lunch Beat, konst- och aktivistkollektivet Monstret, Mötesplats Simone, Guts, Göteborgs Indiekör, friteatergruppen Bataljonen, Justine & Juliette, scenkonstkollektivet Potato Potato, dansgruppen Sivkollektivet, Valen Agency, Utopia, Pantrarna, Femtastic, Kulturatom, Fattakampanjen samt enskilda konst- och kulturutövare. UTVÄRDERING OCH SPRIDNING AV PROJEKTET Yoko mixes' första år kommer att utvärderas i juli 2015 i syfte att fånga upp lärdomar från experimenten, inför framtida utveckling av konceptet. Utvärderingen görs av projektledare för Yoko mixes i dialog med stödgruppen och kollegor på Yoko djs. Projektet kommer även att utvärderas kontinuerligt under året, då varje enskilt Yoko mixes-tillfälle följs av en återkoppling till medverkande konstnärer och deltagare i experimenten. Det öppna mötet mellan medlemmar, konstutövare och aktivister kommer också att hjälpa oss att lyfta viktiga lärdomar medan vi fortfarande befinner oss mitt i projektet, för att sedan följas upp i slutet. Fokus för den generella utvärderingen kommer dels att ligga på hur det praktiska genomförandet av Yoko mixes-arrangemangen har gått, dels på deltagarnas subjektiva upplevelser. Ett tredje fokus kommer att ligga på vilka kontakter och embryon till fortsatt samarbete som projektet har genererat. Vi planerar att använda utvärderingen som underlag för återrapportering till bidragsgivaren samt för att bygga vidare på och utveckla Yoko mixes. Förhoppningen är att det här första året skall ge ringar på vattnet i form av fler samarbeten, nya sätt att arbeta med konst och aktivism och möjligheter till att etablera Yoko mixes som ett kreativt och lättillgängligt koncept för utbyten mellan konstnärer från olika fält både i Sverige och internationellt.

Visa på karta