undefined

1 apr 2015 till 31 aug 2015
Västergötlands pyramider (stratigrafiska sonderingar)

Ekonomi


Frispel
150 000 kr

Västergötlands pyramider (stratigrafiska sonderingar) Hur kan det stratigrafiska användas som ett verktyg för att undersöka, producera, kartlägga och visa på nya, mångskiktade kunskapsformer i en konstnärlig och litterär undersökning av framförallt två områden i Skaraborg: platåbergen Kinnekulle och Billingen, med deras olika geologiska, historiska och kulturella skikt? Detta är en av de främsta frågeställningarna för det ruralt orienterade projekt med stratigrafin som arbetsmetod, som vi söker medel från Frispel för att kunna påbörja.

Central för detta projekt är en (konceptuell) ”museistruktur” med arbetsnamnet ”Skaraborgs museum museum”. Detta är en struktur som vi hoppas ska kunna göra det möjligt för oss att på ett mer fokuserat och integrerat vis arbeta med de olika lager som ett så pass tematiskt, geografiskt och historiskt omfattande projekt som detta inbegriper. En viktig aspekt av denna struktur är också att det delvis är ett mobilt dispositiv – i form av en för ändamålet anpassad husbil (med projektets namn) som kan både kan fungera som rullande kontor, arkiv och utställningsplats, och på så vis möjliggöra ett intensivt fältarbete i Skaraborg under vår- och sommarmånaderna. ”Västergötlands pyramider (stratigrafiska sonderingar)”, som i första hand är ett konstnärligt och litterärt projekt (namnet syftar förstås på August Strindbergs berömda kommentarer till de västgötska platåbergen i En blå bok), kommer att realiseras i en dynamik mellan ett experimentellt lokalt fältarbete och en påföljande redigering och bearbetning av det insamlade materialet. ”Det mobila museet” kommer att göra det möjligt för oss att arbeta på plats, men också att träda i direkt kontakt eller dialog med olika institutioner, föreningar och privatpersoner (författare, konstnärer, lokalhistoriker och en intresserad allmänhet) som är viktiga för projektets genomförande: lokala och regionala arkiv, museer, bibliotek och konsthallar, litterära sällskap, geologiska föreningar, hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar osv.

I projektet ”Västergötlands pyramider (stratigrafiska sonderingar)” vill vi försöka producera nya former av kunskap genom att göra sammansatta läsningar av framförallt områdena på och omkring Kinnekulle och Billingen, med dess olika lager: geologi, vetenskapliga beskrivningar, kulturhistoria, tidig turistindustri, reseskildringar, litteratur, djur- och landskapsfotografi, lokalhistoria, skog, vandringsleder etc. ”En enda socken skulle ofta fordra en hel mans lefnad”, skriver Carl von Linné i sin Wästgöta-resa (1747). Även om vi alltså kommer att ta oss an ett omfattande material, kan detta mångskiktade projekt givetvis inte syfta till att åstadkomma någon uttömmande inventering av de nämnda områdena. Vi vill öppna för en mängd olika förbindelser mellan skilda fält och discipliner. Men vi syftar samtidigt att åstadkomma specifika läsningar av de nämnda områdena, på samma gång som vi vill göra dem möjliga att läsa/tillgängliga på nya sätt också för andra. Vad vi i dessa läsningar bland annat vill utforska är frågor om det rurala och det lokala. En av utmaningarna för och drivkrafterna bakom projektet är att försöka tänka kring det rurala som ett komplext och mångfasetterat begrepp, och inte som någonting som endast (vilket ofta är fallet) definieras av att det inte är det urbana. Vi vill försöka återuppfinna nya former av uppmärksamhet mot det ”lokala”. Vad vi här söker medel från Frispel för att göra, är både en ambitiös förstudie och en praktiskt inledd studie under vår- och sommarmånaderna 2015. Förhoppningen är att sedan kunna fördjupa projektet på olika plan under de kommande åren. Resultatet av detta inledande arbete kommer att publiceras i ett antal mindre trycksaker samt offentliggöras i föreläsningar. Längre fram kommer arbetet att samlas och redigeras till en tryckt tvåbandsvolym (ett band för vart och ett av de två platåbergen), men också presenteras i utställningar och genom olika former av mer performativa framföranden.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta