Ale

4 jun 2014 till 1 nov 2014
Självporträtt och Identitet

Ekonomi


Frispel
80 000 kr

Nol- Alafors Kulturförening och Spinneriet Ungdomsboende står i startgroparna för att öppna portarna till Mötesplats Spinneriet, för unga i Ale kommun, där kreativitet, kultur, engagemang och samverkan syftar till ökad integration, delaktighet och personlig utveckling. "Självporträtt och Identitet" (arbetsnamn) är ett viktigt steg i mötesplatsens uppbyggnad, metodutveckling och en början i ett långsiktigt samarbete mellan Mötesplats Spinneriet och erfarna konstnärer. Vad? Projektbeskrivning I korthet handlar projektet om att introducera konstärligt arbete för deltagarna, en grupp med tio stycken nyanlända ensamkommande unga, och fyra unga från trakten, men även, till viss del, kompetensutveckling för medverkande konstnärer verksamma i Ale kommun. Ragnar Schmid leder det konstnärliga arbetet där processen kretsar kring självporträtt och identitet och innefattar olika slags uttryck och material såsom betong lera, måleri, foto, m.m. Ragnar kommer att bjuda in andra konstnärer som har erfarenhet av den specifika målgruppen och verksamma i Konstepidemins barn och unga grupp. Slutprodukter blir utsmyckningar av ungdomsboendet (d.v.s. målgruppens nya hem) och Nol-Alafors kulturförenings café (våningen under ungdomsboendet i den gamla spinnerietfabriken) men skall också slutligen presenteras offentligt som en turnerande utställning på Spinneriet i Ale, Lödöse museum, Alingsås konsthall samt eventuellt även på Konstepidemin. Mål Projektets övergripande mål Inspirera framför allt unga och väcka ett intresse för konst och kraften i konstnärliga processer Skapa tankeväckande och intressanta verk som väcker uppmärksamhet, engagerar och inspirerar till att fler unga vill delta i liknande aktivitet på Mötesplats Spinneriet Att etablera ett långsiktigt samarbete med Konstepidemins konstnärer, konstnärer i Ale och Mötesplats Spinneriet Att lägga en grund för det konstnärliga arbete på Mötesplats Spinneriet Väcka ett intresse för deltagarna och för världen utanför Ale kommun eller Göteborg För medverkande unga Att vara delaktig i en konstnärlig process med tydligt start och slut Att engageras och lockas av att uttrycka sig konstnärligt med olika konstärliga material Att få erfarenhet av att arbeta tillsammans med en grupp och få uppleva kraften av att skapa tillsammans med andra Att växa med ansvar Att skapa intressanta verk och få pröva på olika slags konstnärliga hantverk Ökad språkutveckling, självkänsla ock ökat välmående För medverkande konstnärer Öka kunskap kring att arbeta konstnärligt med den specifika gruppen Ge konstnärer i Ale verktyg till att arbeta på bästa sätt med delaktighet och konstnärligt uttryck med unga på Mötesplats Spinneriet Deltagare Den huvudsakliga gruppen som skall ingå i det konstärliga arbetet är de tio stycken som bor på Spinneriets ungdomsboende. De är nyanlända, d.v.s. de har varit i Sverige mellan 2 veckor och nio månader. De har kommit utan sina föräldrar eller släktingar, det är mestadels pojkar (95 %) och de är mellan 15 till 19 år. De har blandade modersmål och utan större färdigheter av det svenska språket och de kommer från Etiopien, Afghanistan, Somalia samt ev. även Syrien. De ungdomar från Ale som kommer att delta är 3-4 stycken och är medlemmar i Nol- Alafors Kulturförening, de flesta är födda och uppvuxna i Ale. Samtliga medverkande 2 till 3 stycken konstnärer från Konstepidemin 2-4 stycken konstnärer från Ale, spridd på uttryck och material/verktyg 10 stycken nyanlända ensamkommande unga killar mellan 17 och 19 år 4 stycken Ungdomar från Ale Samarbetspart i projektet är även Alingsås Konsthall, Lödöse museum och Konstepidemin Varför? Bakgrund I den gamla spinnerifabriken i Alafors finns ett ungdomsboende som under våren kommer att fördubbla sin verksamhet och välkomna 15 stycken nyanlända ensamkommande unga att flytta in i nybyggda lägenheter. Chefen för ungdomsboendet har under hösten 2013 initierat ett projekt i samarbete med kulturföreningen, med målsättningen att bygga upp en mötesplats för unga där samverkan, engagemang, kultur och meningsfulla aktiviteter möjliggör ökad integration, delaktighet och personlig utveckling. Mötesplatsen skall kunna erbjuda en bra start, främst för ensamkommande unga, men även för andra unga i Ale kommun som aktivt deltar. En bra start i betydelse av; ökad språkutveckling, delaktighet i ett verkligt sammanhang, nya relationer och ett lokalt nätverk som i sin tur skall leda till bättre förutsättningar för deltagarna att klara utbildning, senare få ett jobb, osv. Avsaknad av lokal kompetens och angeläget att introducera konstnärligt arbete tidigt Under hösten 2012 gjordes en förstudie/kartläggning för att undersöka på förutsättningarna att långsiktigt bygga upp en mötesplats i Ale kommun. För mötesplatsens etablering och fortlevnad i kommunen poängterades vikten av en lokal förankring och samarbete med lokala konstnärer i Ale kommun. Vi ser dock en avsaknad av kunskap och erfarenhet kring att arbeta konstärligt med mötesplatsens huvudmålgrupp, det vill säga den grupp som består av nyanlända, ensamkommande unga, mestadels pojkar mellan 16 till 19 år med blandade modersmål, och utan färdigheter av det svenska språket. Vi anser att Ragnar Schmid och de andra medverkande konstnärerna från Konstepidemin, har precis den gedigna erfarenhet och kunskap som vi anser oss sakna. Mot bakgrund av att nyanlända ensamkommande ofta mår dåligt och hamnar i passivitet och ensamhet, på grund av traumatiska upplevelser och att, när de väl anlänt till Sverige, saknar ett nätverk och meningsfulla aktiviteter ser vi ett stort behov av att det konstärliga arbetet kommer igång så fort som möjligt. Det är angeläget att låta dessa ungdomar tidigt få pröva på konstärligt uttryck och att de får en rutin och insikt om att i deras nya hem, för en tid, kommer de att ges möjligheterna att skapa, samarbeta och delta i liknade projekt och processer. Tidsplan och upplägg April 6/4 Under aprilmånad besöker ungdomsgrupper våra samarbetspartners Alingsås Konsthall, Konstepidemin och Lödöse Museum. 25/4 Uppstartsmöte för medverkande konstnärer från Konstepidemin och lokala konstnärer från Ale kommun. Maj 4/5 Uppstartsmöte och första workshoptillfället för hela gruppen. Intro till projekt, processupplägg, tidsplan, teknik, material. • Gruppen delas upp i två till tre olika grupper och samarbetsteam. Varje grupp leds av en konstnär från Konstepidemin, och i varje grupp deltar ca 7 ungdomar, 2 Ale konstnärer och 1 personal från Spinneriets ungdomsboende. • Workshop hålls 2 stycken per vecka under maj månad, ungefär 2 till fyra timmar per tillfälle. • Efter varje workshops har ”Konstepidemikonstnär” reflektion och samtal med Ale konstnär. • I slutprocessen börjar man även planera för presentation av verk och utställning Juni Vernissage och utställning på Spinneriet samt Ale Gymnasium Augusti – November Utvärdering och dokumentation av processen inleds och avslutas Utställning och vernissage på Lödöse Museum, Alingsås konsthall, Galleri Konstepidemin. Fler platser kan tillkomma. Kringarrangemang i samband med vernissage, vi bjuder in andra ungdomsboenden, föreningar, snack med ungdomar som berättar om sina verk och process. Info medverkande Nol- Alafors Kulturförening, Fabriksgatan 2, 449 50 Alafors, www.pelarteatern.com Ragnar Schmid, www.ragnarschmid.se, Konstepidemin, Göteborg Konstepidemins barn och unga grupp http://konstepidemin.se/barnounga/ Kontakt Projektledning: Anna Rådvik, anna@rproduction.se, mobil: 0704641056. Spinneriets Ungdomsboende adress: Fabriksgatan 2, 449 50 Alafors

Visa på karta