Göteborg

1 jul 2014 till 1 okt 2014
Modernt Mecenatskap

Ekonomi


Frispel
40 000 kr


Kontakt

Anna Bloch
Anna Bloch
0709400000
bloch.anna@gmail.com

Denna ansökan avser en förstudie som kommer undersöka möjligheterna för ett modernt mecenatskap. Den ursprungliga idéen kommer ifrån det samarbete som Memphis-gruppen och Artemide hade på 1980-talet i Italien. Memphis-gruppen grundades av Ettore Sotsass i syfte att utmana instutitonskulturen och de dominanta uppfattningarna i Italien om vad som utgjorde ”bra design”. Under de sju år Memphis-gruppen verkade producerade de ett betydande antal designprodukter vars primära syfte var att ifrågasätta rådande normer inom design och samhället i stort. Då Sotsass behövde ekonomiskt stöd för att fortsätta sin utforskande och ifrågasättande designpraktik vände han sig till Ernesto Gismondi. Gismondi är grundare och fortfarande aktiv i det välkända lampföretaget Artemide. Gismondi gav Sotsass det ekonomiska stöd Memphis-gruppen behövde. Han hade ingen önskan i att styra Memphis arbete. Han gjorde det inte för att han ville stödja design som konstnärlig praktik. Gismondi hade bara ett enda villkor för att ekonmiskt stödja Memphis-gruppen. Att de skulle vara fria att utforska precis vad de ville, och att han skulle få möjlighet att ta del av detta forskningsarbete. Gismondi hade i sin tur förmåga att tolka denna process, och omformulera den och därefter använda denna kunskap hos Artemide. En designprocess är forskning i praktik och för Gismondi var Memphis-gruppen ett forskningslaboratorie. Det var många år sedan jag läste om detta exempel på ett modernt mecenatskap, men jag har burit det med mig eftersom jag anser att det både belyser och erbjuder lösningar på några av de mest centrala problem som designfältet stöter på i mötet med ekonomi och finansiering. I synnerhet design som arbetar kritiskt och spekulativt, precis som Memphis-gruppen gjorde på 1980-talet. En av de anledningar till att tidigare försök till samarbeten mellan design med ett kritiskt perspektiv och näringsliv inte fallit väl ut är att det finns en inneboende rangordning. Vi lever i en tid där allt mäts i ekonomiska termer. En konsekvens av detta är att de försök till samarbeten som genomförts inte varit jämlika. Den konstnärliga processen har bjudits in på näringslivets planhalva istället för de båda verkat som två jämlika parter. Men samarbetet mellan Artemide och Memphis-gruppen visar att det finns ett annat sätt att arbeta. Ett sätt som gynnar båda parterna. Jag vill utforska hur ett sådant arbete kan se ut. Syfte Syftet med denna ansökan är att utföra en förstudie som kommer ligga till grund för en metod för ett modernt mecenatskap. Ett modernt mecenatskap syftar i detta arbete på ett jämlikt och respektfullt samarbete mellan design med ett kritiskt pespektiv och näringsliv. Utförande I den här förstudien vill jag undersöka förutsättningarna för att etablera samarbeten av liknande natur som det mellan Artemide och Memphis-gruppen i Västra Götalandsregionen. Efter ett initialt förarbete har jag dragit slutsatsen att den bästa miljön att undersöka och pröva möjligheterna för detta är inom högskolorna. Inom högskolorna kan man skapa projekt som inte nödvändigtvis är ”skarpa” och det kräver inte en lika stor ekonomisk investering av de representanter från näringslivet som kommer att delta. Jag har redan tagit kontakt med HDK som uttryckt intresse för att ingå. Inom ramen för förstudien kommer jag även att etablera kontakter med Chalmers, Stenebyskolan och Borås Textil högskola. I syfte att skapa ett grundat och välförankrat projekt är det en förutsättning att det finns ett gediget förarbete och jag kommer därför att inleda med ett researcharbete och en kartläggning av intressenter. Jag kommer därefter att genomföra intervjuer med praktiker inom design och bedriva ett omfattande nätverkande gentemot näringslivet. Syftet med dessa intervjuer är att kunna identifiera vilka olika behov praktiker inom design med ett kritiskt perspektiv och näringsliv har, samt att identifiera parter som kan utveckla intressanta projekt tillsammans. För att dessa projekt ska fungera tillfredställande både för designprocessen samt tillföra något för finansiären behöver de matchas ytterst noga. Den konstnärliga processen får under inga omständigheter underordnas och enbart bli ett verktyg för finansiärens behov. Hur denna matchning bäst utförs kommer även det undersökas i förstudien. Därefter kommer materialet att sammanställas och utifrån de slutsatser förstudien genererar kommer en metod att utvecklas för ett modernt mecenatskap. Denna metod kommer sedan att testas inom ramen av de högskolor där samarbeten etableras. Denna testperiod ingår dock inte inom tidsramen för förstudien. Om mig Jag har en bakgrund som grafisk designer och har även läst en master i Business och Design på HDK. Under många år har jag arbetat med omvärlsanalyser och research. Det senaste året har jag utvecklat designverksamheten på Institute of Contemporary Ideas and Arts (ICIA) här i Göteborg. Där har jag även denna våren genomfört två studier finansierade av Innovativ Kultur och Kulturbryggan. Båda dessa studier förstärkte oberoende av varandra behovet av att utveckla en metod för modernt mecenatskap i syfte att stärka och utveckla plattformen för design med ett kritiskt perspektiv.

Visa på karta