Göteborg

16 apr 2014 till 10 nov 2015

Jordebok – ett miniatyroratorium om staden I ett unikt möte mellan arkeologi, stadsplanering och nutida körmusik möter publiken sin stad som de aldrig hört den. Oratoriet Jordebok utforskar den tidlösa drömmen om staden. Bakgrund Allt fler människor väljer idag att bo i städer. Staden är en levande plats i ständig förändring, på en gång gripbar och oöverskådlig. Dess brokiga mångfald speglar en mångtusenårig dröm om det moderna, goda livet. I år stundar stora byggprojekt i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Här, mitt i storstadens infrastrukturella gytter, låg för 500 år sedan föregångaren till dagens Göteborg: Nya Lödöse. Nyligen avslutade arkeologiska undersökningar har frilagt en dold och till stora delar okänd värld. Intresset från allmänheten har varit stort, förundran likaså. Under marken är lämningarna märkligt välbevarade; husgrunder, stensatta gator och gårdsplaner ligger kvar som de lämnades när staden flyttades. Kringströdda bland byggnadsresterna ligger spåren efter de som levde här: keramikskärvor, djurben och kritpipor. Och på kyrkogården möter vi stadsborna i egen person. Lämningarna stämmer till eftertanke. Vilka avtryck lämnar vi själva efter oss i stadens minnesbok? Idé, syfte och mål Oratoriet Jordebok är ett pilotprojekt där jag tillsammans med Göteborgs motettkör, kördirigenten Gunno Palmqvist och Göteborgs stadsmuseum kommer att undersöka det kreativa kraftfältet mellan arkeologi, stadsplanering och nutida konstmusik. Projektets syfte är att skapa en unik och platsspecifik konserthändelse där publiken får möta samtida konstmusik som på ett spännande sätt förankrar historien i nuet och nuet i historien. Den tidlösa drömmen om staden speglas genom historiska källor arkeologiska fynd och dagsaktuella plandokument. Projektets mål är att med musikens poetiska kraft och arkeologins tidsperspektiv bidra till ett fördjupat samtal kring staden som idé och livsmiljö. Jordebok vill väcka tankar kring det förgängliga och det bestående, det tidsbundna och det tidlösa. I en vidare mening är ambitionen att visa hur mötet mellan konstmusik och kulturarv på ett fruktbart sätt kan integreras i regionalt demokrati- och utvecklingsarbete. Gestaltning Musiken är liksom stadens kulturlager full av lämningar. Att lyssna på, och komponera musik innebär att förhålla sig till dessa lämningar: till medfödda perceptionsmönster och ärvda retoriska former. I Jordebok vill jag blottlägga, undersöka och utmana det musikaliska minnets anatomi. Verket blir en associationsväv av text, musik och klang där nya uttryck uppstår genom erosion, vittring och överlagring av bekanta gestalter. Eroderade minnen och fragment blottläggs och flätas samman till nya former. Autentiska citat ur historiska källor blandas med avsnitt ur aktuella plandokument och fonetiska språkrester. Jordebok har formen av ett miniatyroratorium (dur ca 20 min) där spänningsförhållandet mellan individen och kollektivet (gossopran och blandad kör) kommer att vara musikaliskt och dramaturgiskt bärande. Ur körens klangslöjor lösgör sig efterhand en ljudvärld skapad av stadsbornas efterlämnade avskräde: byggnadsavfall, djurben och krukskärvor. Den begravda staden tar plats i nuet. Genomförande och tidplan Jordebok är ett samarbete mellan Göteborgs motettkör, kördirigenten Gunno Palmqvist, Göteborgs stadsmuseum och undertecknad. Projektet planeras som följer: 1. Komposition av vokal del och elektroakustisk del (apr 2014-vt 2015). Arkeologiska ljudobjekt tillhandahålls av Göteborgs stadsmuseum. Ljudinspelningar görs i Brewhouse studio, Göteborg. 2. Två workshoptillfällen med kör, dirigent och tonsättare (ht 2014). 3. Instudering av det färdiga verket (ht 2015). 4. Två konserter ges på Göteborgs stadsmuseum (20:e okt-10 nov 2015). Stadsmuseet svarar för marknadsföring och anordnar en föreläsning om historiska stadsplaneideal i anslutning till konserterna. Konserten dokumenteras av ljudtekniker Per Sjösten, www.footprintrecords.com/och filmas av Damien Priest, Sweet Soul Productions. 5. Återrapportering av genomfört projekt görs av Hans Gurstad-Nilsson Sammanfattning Jordebok är ett miniatyroratorium för gossopran och blandad kör. Verket, som kommer att framföras i Göteborg under hösten 2015, är ett samarbete mellan Göteborgs motettkör, körprofessor Gunno Palmqvist, Göteborgs stadsmuseum och undertecknad. Med kreativ utgångspunkt i de senaste årens stadsarkeologiska undersökningar i stadsdelen Gamlestaden, Göteborg undersöker vi den tidlösa drömmen om staden. Syftet med projektet är att skapa en unik och lokalt förankrad musikhändelse där publiken får möta nyskriven konstmusik som förhåller sig till ett aktuellt tema. Målet med projektet är att pröva hur mötet mellan konstmusik och kulturarv kan berika ett pågående stadsutvecklingsarbete. I centrum står staden som idé och livsmiljö. Hans Gurstad-Nilsson, tonsättare Samarbetspartners: Göteborgs motettkör, kontaktperson Gunno Palmqvist, körprofessor och konstnärlig ledare mobil:0762173495 Göteborgs stadsmuseum, kontaktperson Rebecka Bukovinszky tel:0313683629 För arbetsprover se: www.gurstad.se Observera att numret i fältet bankgiro/postgiro är ett bankkontonummer i Swedbank

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta