Göteborg

1 jan 2014 till 30 jun 2015
Hopp

Ekonomi


Frispel
100 000 kr


Kontakt

Sinnamon Music AB
Simon Ljungman
072-511 35 23
simon@hjartatsorkester.se

Konsertföreställningen ”Hopp-kan vi göra fel på ett bättre sätt?”, som handlar om människans plats i en hållbar samhällsutveckling och om möjligheterna att känna hopp, har skrivits och komponerats av Mats Alfredson och Simon Ljungman. Mats är textförfattare och miljö- och hållbarhetskonsult sedan över 20 år tillbaka. Simon är musiker, kompositör och medverkar bland annat i Håkan Hellströms liveband, På spårets husband Augustifamiljen och är körledare för Almakören.

Regissören Karl Ekdahl, känd från projekt som operaföreställningen ”Det går bra nu” på Atalante, föreställningar på Masthuggsteatern, Uppsala stadsteater mm kommer att stå för manusbearbetning och regi. Olika lokala barnkörer kommer att medverka tillsammans med vuxenkören Vokalerna från Kungälv. Det började med en längtan efter nya uttryck och intryck.

Textförfattaren och hållbarhetskonsulten Mats Alfredson hade jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor på olika sätt i 25 år och kände att det behövdes nya vägar och kanaler för att nå fler människor med dessa frågor utan att använda pekpinnar. Samtidigt fanns det några uppdragsgivare som gick i samma tankar och Mats fick chansen att genomföra några enklare miljö- och hållbarhetsföredrag med musik- och sånginslag tillsammans med musikern och kompositören Simon Ljungman. Efter att ha genomfört några sådana uppdrag bestämde sig Simon och Mats för att börja skapa en mer sammanhållen föreställning där musiken, sången och de konstnärliga uttrycken skulle ta mer plats och vara de bärande elementen. De hade en idé och en vision om att skapa konsertföreställningar i teaterlokaler där de foajéer och rum som omger dem skulle kunna fungera som mötesplatser för dialog och kunskapsspridning om miljö- och hållbarhetsfrågor förutom att ge musikaliska, konstnärliga och känslomässiga upplevelser. Visionen och berättelsen Visionen har utvecklats parallellt med arbetet med texter, musik och manus. Detta är nu, sensommaren 2014, på väg in i slutfasen.

I stort sett alla stycken är originalmusik av Simon och originaltexter av Mats. Det handlar om deras önskan om en mer hållbar utveckling, om den obeskrivligt vackra planeten, om hoten och oron för framtiden, om den sårbara människan, om längtan efter samhörighet, om de obesvarade frågorna och det hoppfulla som trots allt finns. Kanske bara i en sådan enkel sak som att man en dag känner att det lilla kan hänga ihop med det stora, att det man själv gör kan betyda något för helheten, att den känslan kan förstärkas om man gör något i grupp som till exempel att sjunga om sorgliga eller hoppfulla saker i en kör. Mats och Simons vision med projektet handlar om att skapa en kedjereaktion av olika möten, konstnärliga upplevelser, insikter och kunskap. Och en viktig del i denna process är att bidra till att stärka kopplingen mellan kulturen och miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunerna och regionen (se vidare under punkt 9 nedan). Visionen om projektet har utvecklats och det långsiktiga målet är att kunna genomföra föreställningen i ett flertal kommuner i regionen under de närmaste åren och att t ex kunna involvera fler vuxenkörer och barnkörer i processen. Efterfrågan och behoven Efter många samtal med olika aktörer och intressenter både inom och utanför kultursfären och miljö- och hålbarhetssfären för att stämma av om visionen har någon bäring framträder olika reaktioner som lite tillspetsat skulle kunna sammanfattas såhär: ”Vi har fått en väldig massa information om miljö- och hållbarhetsfrågor. I stort sett ganska trist och deprimerande.

Nu vill vi veta vad tusan det är frågan om. Kan en hållbar kultur, ett hållbart samhälle innebära något mer än förnyelsebar energi istället för fossila bränslen och effektiv kollektivtrafik istället för massbilism? Skulle det kunna innebära ett mer mänskligt samhälle där konsten, musiken och kulturen tar en större plats och erbjuder alternativa sätt att mätta sina olika behov än genom materiell konsumtion? Skulle det kanske kunna bli bättre? Skulle kulturen kunna fungera som en brygga till bärkraft, förutom alla andra värden som den har i sig själv?” Tillväxt i kultursektorn skulle kunna bli en viktig faktor i en hållbar samhällsutveckling och konsertföreställningen Hopp har ambitionen att vara en pusselbit i en sådan process. Det finns ett tydligt behov av att skapa upplevelser och känslor som relaterar till kunskapen om ett hållbart samhälle och som relaterar till vad man kan göra åt problemen och undersöka om det finns förhållningssätt som kan bära en människa igenom handlingsförlamningen. När Mats och Simon har presenterat idén för kommuner och andra aktörer har reaktionerna alltså varit mycket positiva. Personer och tidigare uppdragsgivare inom kultursfären och miljö- och hålbarhetssfären har uttryckt ett starkt gillande för idén och några har redan anmält intresse för att medverka i nästa fas när konceptet förhoppningsvis ska spridas över regionen. Det som man fastnar för är bland annat de olika möjliga kombinationseffekterna. Projektet har ett långsiktigt tänk kring kultur- och hållbarhetsfrågorna. Det innehåller nya grepp och man inser att detta sannolikt kommer att beröra och engagera människor på ett annat sätt än vad vanliga föredrag, seminarier och konserter kan göra. Olika intressenter har pekat på möjligheterna att knyta samman Hopp-föreställningen med intressanta lokala, regionala och internationella arrangemang, temaveckor och events är stora. Det skulle kunna vara Earth Hour, Världsmiljödagen, Världsvattendagen, olika framtidsseminarier, miljöseminarier, musik-, film- och teaterfestivaler mm. Och det skulle kunna skapa många intressanta synergieffekter. Inget är försent Styckena har titlar som Om inte vi så vem?, Hur?, Vinnare och förlorare, Inget är försent, Enkelt och vackert, Läker sår osv. Den första halvan av föreställningen kommer att handla om den oro som många känner inför utvecklingen i världen och de frågor som många har inför hoten mot vår livsmiljö. De andra halvan kommer att handla om det hoppfulla och företeelser som gör att det finns anledning att känna hopp inför framtiden. Deras tanke med den andra akten är också att inspirera människor till att våga formulera hoppfulla framtidsvisioner. Sveriges största folkrörelse? Mycket av det hoppfulla ligger i musiken, sångtexterna och sången och att detta görs med flera körer. Körsång är ju en av Sveriges största folkrörelser och står väldigt mycket för något gemensamt i samhället och barnkörer medverkar som bland annat ställer frågor till de vuxna om framtiden i olika delar av konserten. Med en längtan efter ett vi Texterna och poesin som finns i konserten handlar bland annat om en längtan efter att återupprätta en form av vi-känsla som vi tycker att vi ofta saknar i dagens samhälle. Däri finns också något hoppfullt; människan har ju förmågan att skapa denna vi-känsla, att kommunicera med varandra för att hitta gemensamma lösningar på miljöhoten och samhällets andra stora utmaningar. på tekniska lösningar som är problemet utan det är oftare människornas värderingar, politik, ekonomiska system, sätt att organisera samhället osv som kan skapa hinder för en hållbar utveckling. Sedan behövs ju tekniken självklart som ett viktigt hjälpmedel i en hållbar samhällsutveckling. Projektet har en grundläggande ambition till samverkan mellan olika aktörer och är gränsöverskridande och tvärsektoriellt på flera sätt: - Samverkan mellan olika kommuner och mellan kommuner och kulturinstitutioner (t ex Sjöfartsmuseet och dess koppling till de maritima frågorna ) - Samverkan mellan olika förvaltningar, bolag och verksamheter inom de deltagande kommunerna (t ex miljöstrateger och kultursamordnare) - Samverkan och utbyte mellan professionella konstutövare (musiker, regissör, scenograf) och amatörkörer. - Möten mellan barn, ungdomar och vuxna i repetitionsarbetet och i mötet med publiken. - Samverkan och kunskapsutbyte mellan professionella miljö- och hållbarhetsaktörer, amatörsångare och professionella konstutövare. - Möten mellan kulturen, vetenskapen och omsorgen om naturen och vår livsmiljö. - På sikt skapa ett Internationellt utbyte där nyskriven svensk körlyrik möter körsång från andra länder som t ex Filipinerna och Storbritannien.

SYFTET

Syftet är att: - stärka kopplingen mellan kulturen och miljö- och hållbarhetsarbetet genom ett flertal processer som är knutna till konsertföreställningen ”Hopp”. - arbeta med körer så att många människor kan bli delaktiga i nya musikaliska och sceniska sammanhang och bli delaktiga i kunskapsprocesser och tankar kring miljö- och hållbarhetsfrågor redan i ett tidigt stadium av projektet - genom musikaliska och kulturella upplevelser skapa möten mellan olika sfärer i samhället som arbetar direkt eller indirekt med hållbar utveckling men som sällan möts - många människor ska samlas kring en vacker, poetisk, sorglig, livsbejakande, hoppfull, komisk, lärande, känslomässig och visuell upplevelse som kan fungera som startpunkt och inspiration för möten, samtal och kunskapsprocesser kring kulturens roll och dess koppling till hållbarhet.

ÖVERGRIPANDE MÅL 1)

Skapa nya konstnärliga uttryck och mänskliga möten och bidra till att utveckla och förbättra det regionala och lokala kulturarbetet, dels genom det generella samarbetet med hållbarhetssfären och dels genom att sprida modellen som har utvecklats under arbetet med konsertföreställningen och de processer som är knutna till den.

2) Väcka motivationen hos målgruppen till ”att göra fel på ett bättre sätt” i en konstnärlig och hållbar kontext, kanske inte främst på en individuell nivå utan snarare öka lusten till att delta i kreativa och innovativa sammanhang och samarbeten i grupper, organisationer, nätverk, folkrörelser eller liknande, ja varför inte körsång?

3) Lägga grunden och strukturen för en långsiktig satsning på ”Hopp”. Förhoppningen och tanken är att konceptet ska bli mer och mer självgående och att konsertföreställningen tillsammans med foajéutställningar/”mini-miljömässor” ska genomföras i många av Västra Götalands kommuner under de närmaste åren med ett stort lokalt engagemang.

PROJEKTINNEHÅLL OCH PROJEKTAKTIVITETER

Hoppfullt pilotprojekt Detta ska vi göra för att nå syfte och mål:

1) Genomföra pilotprojektet ”Hopp”. Sammanlagt fyra konsertföreställningar i fyra kommuner genomförs under mars och april 2015 i:. - Göteborg (Sjöfartsmuseet) - Alingsås - Härryda - Kungälv Under projekttiden utvecklas arbetssätt och metoder för att kunna bli mer självgående och genomföra konceptet med nya, lokala körer i andra kommuner i regionen.

2) Skapa ”mini- miljömässor” eller utställningar I samband med föreställningarna. Där är tanken att miljöorganisationer, miljöteknikföretag, energibolag, studieförbund, kommunernas förvaltningar och bolag m.fl. som arbetar med miljöfrågor ska medverka i ”mini- miljömässor” som äger rum i anslutning till teater- och konsertlokalerna. Dessa aktörer kan stå för faktaförmedling och dialogsamtal utanför konsertrummet. Även lokala och regionala leverantörer och butiker m.fl. som säljer miljömärkta och ekologiska produkter skulle kunna medverka i minimässan med smakprover information mm. Miljö- och hållbarhetsbudskapet under föreställningen sker även i sångtexter och i olika scener eller replikskiften på scenen mellan musikstyckena.

3) Arbeta tvärsektoriellt och gränsöverskridande för att skapa möten, korsbefruktning och nya konstellationer Projektet är ett samarbete mellan professionella musiker och amatörkörer, både vuxenkör och barnkörer. Föreställningen och projektet ska också skapa möten, korsbefruktning och kunskapsutbyte mellan professionella miljö- och hållbarhetsaktörer och musik- och kultursfären, mellan miljöstrateger och kultursamordnare, mellan barn, ungdomar och vuxna etc.

4) Knyta samman det globala med det lokala Föreställningen knyts samman med olika lokala och internationella arrangemang som kommunerna och aktörerna är arrangörer av. Till exempel kommer den att spelas i Alingsås i anslutning till kommunens framtidsvecka och den internationella manifestationen Earth Hour. Sjöfartsmuseet kommer att knyta föreställningen till Världsvattendagen, det maritima arvet och en utställning om hållbart fiske och vattenvård. Kungälv kommer att knyta den till sin satsning på folkbildning kring hållbarhetsfrågor; ”Kungälv och planeten”. Redan nu har projektet lett till att miljö- och kultursamordnare har börjat planera detta tillsammans. Kommunerna, kommunala aktörer (Sjöfartsmuseet, kommunala bolag m.fl.) och förhoppningsvis några sponsorer kommer att stå för en del av finansieringen. Dessutom kommer medel för det konstnärliga genomförandet att sökas från Frispel (VGR)

5) Lyfta fram kulturens roll och öka miljö- och hållbarhetskunskapen bland annat genom: - Texterna i föreställningen - Miljö- och hållbarhetsutbildning av körmedlemmar - ”Mini-miljömässan” och utställningen - Miljö- och hålbarhetsgenomgång av projektet med konsult - I anslutning till föreställningarna skapa samtal med media om kopplingen mellan konst, kultur, musik, miljö- och hållbarhetsfrågor och om hållbar tillväxt inom kultursektorn.

MÅLGRUPP

Vuxna och ungdomar, från 10-11 år och uppåt. Medlemmar i vuxenkören Vokalerna och deras anhöriga. Medlemmar i minst fyra olika barnkörer och deras körledare och anhöriga. Kommuninvånarna i Göteborg, Härryda, Alingsås och Kungälv Knyter an till liknande verksamheter och kompletterar befintliga insatser När det gäller metodik och arbetssätt liknar upplägget Simon Ljungmans och Fredrik Berglunds koncept ”The Boxer” som har genomförts på många platser med många körer i Sverige. ”Hopp” tar också upp stafettpinnen i en tradition där amatörsångare och skådespelare samarbetar med professionella musiker och teatermänniskor för att hitta nya uttrycksformer. Not Quiets föreställning ”Det går bra nu” är ett fint exempel på detta. En skillnad är att ”Hopp” i stort sett enbart originalmusik skriven av Simon Ljungman. Musiken är inte heller klassisk utan främst rock, pop, ballader, moderna hymner med inslag av revy- och musikalmusik. Hopp-projektet har möjligen också en mer explicit ambition att koppla samman det konstnärliga med frågor om hållbar utveckling.

PROJEKTORGANISATION

Projektledning; Simon Ljungman och Mats Alfredson. Vuxenkören Vokalerna och de fyra medarrangörerna medverkar med vars en representant i en referensgrupp. Den ekonomiska administrationen sköts av Alingsås kommun när det gäller finansiering från Kulturmiljonen. När det gäller övrig finansiering sköts denna administration av Simon Ljungmans bolag Sinnamon Music AB.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER UNDER PROJEKTES LÖPTID

Indikatorer 1) Ökade kunskaper om och ett ökat engagemang för kulturfrågornas koppling till miljö- och hållbarhetsfrågorna och en hållbar tillväxt inom kultursektorn bland de deltagande aktörerna, främst körerna. 2) Ökad medvetenhet om och ett ökat engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor hos målgruppen, främst körerna. 3)Antal organisationer/företag/kommunala förvaltningar/bolag som medverkar i ”mini-miljömässor” och utställningar i samband med konsertföreställningen. 4)Antal personer som har deltagit i miljö- och hållbarhetsutbildning 5)Publiksiffror vid konsertföreställningarna 6)Antal nya aktörer, kommuner, kulturhus mfl som anmäler intresse för att delta i projektet och genomföra konsertföreställningen i nästa steg. Indikatorerna stäms bl a av genom enkäter.

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

1) Korsbefruktning och gränsöverskridande samarbeten har etablerats mellan kultursfären och miljö- och hållbarhetsfären, främst på lokal nivå.

2) En kedjereaktion har skapats där kommuner, kommunalförbund, kulturhus mfl vill satsa på projektet och genomföra konsertföreställningen*

3) Nya arbetssätt och metoder har utvecklats och det finns en utvecklad syn på vad arbetet med hållbar utveckling kan innebära för kultursektorn och på hur samarbetet mellan olika aktörer, amatörer och professionella inom kultursektorn kan se ut. Genom att hålla en hög men inte överambitiös ambitionsnivå i det konstnärliga genomförandet av konsertföreställningen hoppas vi att vi lämnar utrymme för att den konstnärliga kvalitén att höjas i nästa steg av projektet. Eftersom detta är ett pilotprojekt vill vi samla på oss erfarenheter och kunskap som kan föras vidare till nästa steg där förhoppningen är att betydligt fler kommuner och aktörer kommer att kunna erbjudas möjlighet att delta.

Målsättningen är att projektet och föreställningen i högre grad kan stå på egna ben vid det laget, t ex med hjälp av lokala sponsorer och lokal finansiering. Men vi tror att vi även då kommer att behöva söka en del regionala medel tex från andra kommunalförbund i Västra Götaland eftersom projektet kräver mycket repetitionstid med nya lokala körer och vi inte vill arbeta med samma vuxenkör på alla konserter. *= Simon Ljungman har lång erfarenhet av att jobba på detta sätt genom det kända körkonceptet The Boxer som bygger på Simon & Garfunkels låtar. The Boxer har de senaste åren genomförts på många platser i landet och med lokala körer involverade. Framöver är alltså ambitionen att kunna involvera fler vuxenkörer och barnkörer över hela länet och kanske hela landet i detta.

RESULTATSPRIDNING

Resultaten kommer att dokumenteras och spridas till alla kommuner och kommunalförbund inom Västra Götalandsregionen. De kommer att spridas till alla kultursamordnare och miljö- och hållbarhetsstrateger i regionen. Resultaten kommer främst att dokumenteras av de deltagande kommunerna och aktörerna och läggas ut på respektive organisations hemsidor. Pressinbjudningar kommer att ordnas inför varje konsertföreställning och resultaten kommer att förmedlas till media. Publiken kommer att få möjlighet att lämna sina reaktioner på olika sätt, t ex i en särskild låda vid varje konsertföreställning eller via epost. Resultaten kommer även att spridas via körförbund och studieförbund.

JÄMSTÄLLDHET MILJÖ OCH INTEGRATION

Det genomgående temat och budskapet i konsertföreställningen är omsorg och hållbarhet. Det innebär bland annat omsorg om naturen, omsorg om den sårbara människan och solidaritet med dem som behöver söka sig till vårt land för att få skydd. Föreställningen ställer frågor om människors lika värde, om möjligheterna att hitta gemensamma lösningar på svåra problem, om jämställdhet mellan nord och syd och om vikten av att skydda de som tycks vara svagast. Vuxenkören Vokalerna strävar efter en jämn könsfördelning och efter att t ex låta kvinnor ta mer plats på scenen. Miljöarbetet består bland annat av detta; vid konserter på annan ort än Kungälv och när kören samlas till körhelger för repetitioner planeras alltid för att kunna åka kollektivt eller samåka. Scenkläder och rekvisita köps in som second hand eller ännu hellre hyrs eller lånas. Som ett led i projektet kommer kören att få en miljö- och hållbarhetsutbildning, vilket förhoppningsvis kommer att leda till att kören utvecklar sitt eget miljö- och hållbarhetsarbete. För att öka internationaliseringen och integrationen har vi för avsikt att erbjuda olika kulturföreningar med utrikesfödda medlemmar (och som arbetar med musik, teater och sång) att genomföra konsertföreställningen i nästa steg av projektet

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Utvärderingar med körerna kommer att göras efter projektet genom enkäter där kunskap, engagemang mm stäms av. En utvärdering med referensgruppen och ytterligare representanter för deltagande aktörer kommer att göras om arbetssätt, metoder och hur samverkan kring hållbar utveckling och kultur har fungerat och om potentialen för gemensamma kulturyttringar som körsång mm som delar av ett framtida hållbarhetsarbete. Se även punkt 9 och 10 när det gäller uppföljning och utvärdering.

ÖVRIG INFORMATION OBS:

Denna ansökan avser de delar och dimensioner av projektet som rör det konstnärliga genomförandet. Medel för miljö- och hållbarhetsdimensionerna av arbetet har sökts från Kulturmiljonen (Göteborgsregionen). Vi har gjort denna uppdelning efter samtal med Kulturmiljonens handläggare Sofia Lubian och efter samtal med handläggare på Västra Götalandsregionens kultursekretariat. Kommunerna, kommunala aktörer (Sjöfartsmuseet, kommunala bolag m.fl.) och förhoppningsvis några sponsorer kommer att stå för en del av finansieringen. Se vidare i ”Bilaga till budget för projekt Hopp”.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta